Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Υδάτων και Ενέργειας (ΡΑΑΕΥ) προτείνει νέους κανόνες σχετικά με τον ορισμό του «στρατηγικού κακοπληρωτή».Έρχεται το «Debt Flagging» για απλήρωτο λογαριασμό.
Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Υδάτων και Ενέργειας (ΡΑΑΕΥ) προτείνει νέους κανόνες σχετικά με τον ορισμό του «στρατηγικού κακοπληρωτή», τη διακοπή του ρεύματος για υπερήμερους οφειλέτες, καθώς και τη μετακίνηση των καταναλωτών από έναν πάροχο σε άλλον.

 Ο Ρυθμιστής έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τις προτεινόμενες αλλαγές στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, με βάση τις προτάσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θόδωρου Σκυλακάκη στις 2 Νοεμβρίου 2023. Επιπλέον, από τις προτεινόμενες διατάξεις αναδεικνύεται η πρόταση για την εγκαθίδρυση συστήματος επισήμανσης των καταναλωτών με βάση τη συνέπεια ή την ασυνέπεια στην πληρωμή των λογαριασμών ρεύματος και φυσικού αερίου, γνωστό ως «Debt Flagging».

 Σύμφωνα με το «Debt Flagging», ο Διαχειριστής θα κρατάει αρχείο και οι προμηθευτές θα επισημαίνουν τους πελάτες που έχουν υπερήμερους λογαριασμούς ρεύματος. Σύμφωνα με τη ΡΑΑΕΥ, η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή ενέργειας επιτρέπεται σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από τις ακόλουθες δύο: Όταν ο πάροχος έχει εκδώσει εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου (διακοπής ηλεκτροδότησης). Όταν υπάρχει ενεργή εντολή επισήμανσης του πελάτη ως υπερήμερου στο σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή από τρεις διαφορετικούς παρόχους για τους οικιακούς πελάτες και από δύο διαφορετικούς παρόχους για τους μη οικιακούς πελάτες.

 Όσον αφορά την εξόφληση των λογαριασμών, η προθεσμία ξεκινά από την ημερομηνία αποστολής του λογαριασμού και δεν μπορεί να είναι λιγότερη από 20 ημέρες για τους μικρούς πελάτες. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η προθεσμία υπολογίζεται από την παράδοση του λογαριασμού στο ταχυδρομείο. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να εξοφλεί τις οφειλές του προς τον προμηθευτή, με τον οποίο έχει ή είχε υπογράψει σύμβαση προμήθειας. Μετά τη λήξη της οριζόμενης προθεσμίας, ο προμηθευτής ή οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του μπορούν να επικοινωνήσουν με τον πελάτη, υπενθυμίζοντάς του την οφειλή και προσφέροντάς του τη δυνατότητα εξόφλησης του Λογαριασμού Κατανάλωσης σε έξι δόσεις.

 Το πλήθος των δόσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός κατανάλωσης για το κόστος αποκλειστικά ηλεκτρικής ενέργειας δεν εξοφλείται εντός της οριζόμενης προθεσμίας, ο πάροχος αναφέρει ξεκάθαρα το ποσό της ληξιπρόθεσμης οφειλής, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων τόκων υπερημερίας, στον επόμενο λογαριασμό. Ο πελάτης πρέπει να καταβάλει τις οφειλές του εντός της κανονικής προθεσμίας πληρωμής του νέου λογαριασμού.

 Αν και μετά τη λήξη της κανονικής προθεσμίας πληρωμής, η δεύτερη σε σειρά προθεσμία πληρωμής παραμείνει απραγματοποίητη, τότε ο προμηθευτής πρέπει να επικοινωνήσει με τον πελάτη εντός δέκα ημερών και να του προσφέρει δυνατότητα διακανονισμού της οφειλής σε έξι δόσεις. Εάν ο πελάτης αποδεχτεί την πρόταση διακανονισμού, ο προμηθευτής δεν εκδίδει εντολή επισήμανσης του πελάτη ως υπερήμερου στο πληροφοριακό σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή.

 Αντίθετα, εάν ο πελάτης δεν αποδεχτεί την πρόταση διακανονισμού, ο προμηθευτής υποβάλλει εντολή επισήμανσης του πελάτη ως υπερήμερου στο πληροφοριακό σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή. Ταυτόχρονα, ενημερώνει γραπτώς τον πελάτη για την υποβολή της εντολής επισήμανσης. Στην περίπτωση που ο πελάτης έχει επισημανθεί ως υπερήμερος και εξοφλήσει ή διακανονίσει την οφειλή του, ο προμηθευτής υποβάλλει εντολή άρσης της επισήμανσης του πελάτη ως υπερήμερου και ενημερώνει γραπτώς τον πελάτη. 

Η εντολή άρσης επισήμανσης του πελάτη ως υπερήμερου υποβάλλεται στον αρμόδιο Διαχειριστή την ημέρα πληρωμής ή διακανονισμού της οφειλής και εκτελείται εντός της ίδιας ημέρας. Αν ο τρέχων Προμηθευτής έχει υποβάλει εντολή επισήμανσης του Πελάτη ως υπερήμερου στο πληροφοριακό σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών που αφορούν αποκλειστικά στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και ο πελάτης δεν εξοφλήσει ή δεν διακανονίσει την οφειλή εντός 20 ημερών από την υποβολή εντολής επισήμανσης, ο προμηθευτής δύναται να υποβάλει στον αρμόδιο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου λόγω των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

 Πριν από αυτό, θα έχει ενημερώσει γραπτώς τον Πελάτη. Αν ο Πελάτης εξοφλήσει ή διακανονίσει την οφειλή του, ο Προμηθευτής υποβάλλει εντολή άρσης της Επισήμανσης του Πελάτη. Αν ο πρώην πελάτης δεν εξοφλήσει τον τελικό λογαριασμό εντός της προθεσμίας που έχει οριστεί, ο νέος πάροχος έχει την υποχρέωση να επικοινωνήσει μαζί του εντός 10 ημερών για να του προσφέρει ένα πρόγραμμα διακανονισμού οφειλών σε δόσεις. 

Αν ο πρώην πελάτης αποδεχθεί τον διακανονισμό, ο παλαιός προμηθευτής δεν υποβάλλει εντολή επισήμανσης του πελάτη ως υπερήμερου στο πληροφοριακό σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή. Αν, ωστόσο, ο πρώην πελάτης αρνηθεί τον διακανονισμό, ο παλαιός προμηθευτής υποβάλλει εντολή επισήμανσης του πελάτη ως υπερήμερου στο πληροφοριακό σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή. Παράλληλα, ενημερώνει τον πρώην πελάτη γραπτώς σχετικά με την υποβολή αυτής της εντολής. Αυτή η υποβολή μπορεί να γίνει εντός προθεσμίας 6 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή, όπως έχει καθοριστεί από τον αρμόδιο Διαχειριστή. 

Παράλληλα, ενημερώνει γραπτώς τον πρώην πελάτη σχετικά με αυτήν την ενέργεια. Πότε δεν μπορεί να κοπεί το ρεύμα Ο προμηθευτής δεν επιτρέπεται να εκδώσει εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών στην περίπτωση όπου ο πελάτης έχει υποβάλει έντυπο αμφισβήτησης λογαριασμού προς τον προμηθευτή και έχει προσφύγει ενώπιον αρμόδιας αρχής ή δικαστηρίου, έχοντας λάβει προσωρινή διαταγή ή αναστολή εκτέλεσης της απενεργοποίησης του μετρητή του ή παύσης εκπροσώπησης, αντίστοιχα. Όσον αφορά τις μεταβατικές διατάξεις, η πρώτη υποβολή εντολών επισήμανσης πρώην πελάτη ως υπερήμερου στο πληροφοριακό σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή προϋποθέτει την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών του πρώην πελάτη προς τον προηγούμενο προμηθευτή, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά. 

Εάν κατά την πρώτη εφαρμογή υπάρξουν ενεργές Εντολές Επισήμανσης για πελάτη ως υπερήμερου από τρεις προμηθευτές   τουλάχιστον ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΡΕ για Οικιακούς Πελάτες και από δύο προμηθευτές τουλάχιστον για Μη Οικιακούς Πελάτες, τότε αυτόματα περιορίζεται το δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή του πελάτη. Για την πρώτη υποβολή Εντολών Επισήμανσης Πελάτη ως υπερήμερου, οι προμηθευτές οφείλουν να ενημερώσουν τους πελάτες τους σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία που προβλέπει την πρόταση διακανονισμού των οφειλών στο ρεύμα.. 

Ακολουθήστε το newsplanet09.info στο Google News και στο instagram για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία άρθρα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Εικόνες θέματος από enot-poloskun. Από το Blogger.