Τη νομική οδό θα ακολουθήσουν οι απόφοιτοι 5ετούς φοίτησης της Σχολής Μηχανικών ΠΑΔΑ εφόσον δεν καλυφθεί η θεσμική εκκρεμότητα

Θέση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. στη Δημόσια Διαβούλευση του Ν/Σ του Υ.ΠΑΙ.Θ. Η δικαστική οδός είναι βέβαιο ότι θα ακολουθηθεί από τους απόφοιτους διπλωματούχους των νέων Πανεπιστημιακών Τμημάτων Μηχανικών 5ετούς φοίτησης, εφόσον μάλιστα η νομική εκκρεμότητα συνεχιστεί Οι Φοιτητές και Απόφοιτοι Σχολής Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. παραθέτουν στα «Φοιτητικά Νέα» προς δημοσίευση την επίσημη θέση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΠΑ.Δ.Α., όπως αυτή καταχωρήθηκε στη Δημόσια Διαβούλευση του Ν/Σ για την παιδεία, σχετικά με τη θεσμική εκκρεμότητα, που αποκλείει από την άσκηση επαγγέλματος χιλιάδες φοιτητές και απόφοιτους των νέων 5ετούς φοίτησης Πανεπιστημιακών Τμημάτων Μηχανικών:

Ενώ προωθείται η ακαδημαϊκή και επαγγελματική εδραίωση «μη κρατικών» πανεπιστημιακών νομικών οντοτήτων, τα ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ που μετεξελίχθηκαν από τα ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα, εξακολουθούν να παραμένουν σε ένα νομικό κενό τα 5 τελευταία έτη και να είναι μετέωρα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά, με απόφοιτους πλήρως αποκλεισμένους από οποιοδήποτε πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος. Για χιλιάδες φοιτητές και απόφοιτους που εκπαιδεύθηκαν με δημόσιους πόρους, το τελικό παραγωγικό αποτέλεσμα των σπουδών τους είναι να τίθενται τελείως εκτός παραγωγικής διαδικασίας. Το γεγονός συνιστά στρέβλωση των συνθηκών της αγοράς εργασίας των Μηχανικών της χώρας, ευρείας κλίμακας «κλείσιμο» του επαγγέλματος του Μηχανικού και σοβαρό πλήγμα για το κράτος δικαίου. Πράγματι, η ως άνω θεσμική εκκρεμότητα έρχεται σε αντίθεση και με το αρθ.22 του Συντάγματος («Προστασία της Εργασίας») καθώς και με το δικαίωμα της πρόσβασης σε εργασία, ενός δηλαδή εκ των βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως αυτά κατοχυρώνονται από θεμελιώδεις διεθνείς συμβάσεις. 

Επιπρόσθετα δε, το γεγονός αυτό έρχεται σε συνέχεια της – επί δεκαετίες – παράλειψης νομοθέτησης πλαισίου άσκησης επαγγέλματος για δεκάδες χιλιάδες απόφοιτους Μηχανικούς Τ.Ε., υπέρ των οποίων έχουν εκδοθεί τα τελευταία χρόνια σωρεία δικαστικών αποφάσεων, που έχουν καταλήξει στην επιδίκαση αποζημιώσεων στους προσφεύγοντες, εις βάρος του ελληνικού δημοσίου (σ.σ.: αναμένεται να εκδοθούν και πολλές άλλες όχι μόνο στα ελληνικά διοικητικά δικαστήρια αλλά και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων). Οι αποφάσεις αυτές δείχνουν τη νομική και δικαστική οδό που είναι βέβαιο ότι θα ακολουθηθεί από τους απόφοιτους διπλωματούχους των νέων Πανεπιστημιακών Τμημάτων Μηχανικών 5ετούς φοίτησης, εφόσον μάλιστα η νομική εκκρεμότητα συνεχιστεί. 

Προς ενίσχυση των προαναφερθέντων, επισημαίνονται και τα εξής, ειδικά για τα Τμήματα Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.):

Α. Οι 5ετείς σπουδές της Σχολής Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. έχουν αξιολογηθεί και κριθεί με ομόφωνα θετική γνώμη της ΕΘΑΑΕ (2021), ως προγράμματα επιπέδου 7 (Integrated Master), όπως όλες οι άλλες 5ετείς πολυτεχνικές σπουδές της χώρας.

 Β. Τα 8 Τμήματα Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. έχουν πιστοποιηθεί από την ΕΘΑΑΕ (2022, 2023) με εξαιρετική επιτυχία: Έξι (6) εξ αυτών και μεταξύ τους οι κλασσικές ειδικότητες Μηχανικού, έχουν πιστοποιηθεί με “A” (άριστα – “fully compliant”) ενώ δύο (2) Τμήματα (Πολιτικοί Μηχανικοί και Ναυπηγοί Μηχανικοί) αξιολογήθηκαν με απόλυτο άριστα (12 “A” και στους 12 θεματικούς άξονες της Πιστοποίησης). Οι εξαιρετικές Πιστοποιήσεις έγιναν από 5μελείς Επιτροπές, όπου συμμετείχαν Καθηγητές ξένων ΑΕΙ και εκπρόσωποι του ΤΕΕ με τη σύμφωνη γνώμη τους. Ας σημειωθεί επίσης, ότι οι Πιστοποιήσεις αρκετών από τα Τμήματα Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. έχουν γίνει με βαθμολογίες υψηλότερες σε σχέση με πολλά από τα καθιερωμένα πολυτεχνικά Τμήματα και Σχολές της χώρας. 

Γ. Οι 5ετείς σπουδές Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α., οι οποίες – ειδικά στην Ελλάδα – τίθενται εν αμφιβόλω και κρίνονται από έξω-ακαδημαϊκές Επιτροπές για το εάν θα αντιστοιχηθούν ακαδημαϊκά, αντιστοιχίζονται και αναγνωρίζονται – ακαδημαϊκά και επαγγελματικά – σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Αντιστρόφως δε, σπουδές Μηχανικών από όλον τον υπόλοιπο κόσμο (για τις οποίες ουδείς διερευνά από ποιον και εάν έχουν πιστοποιηθεί) έρχονται στην Ελλάδα και αντιστοιχίζονται – αναγνωρίζονται συλλήβδην (ακαδημαϊκά και επαγγελματικά), με τις συνοπτικές διαδικασίες του ΔΟΑΤΑΠ και τις κατ` επίφαση «εξετάσεις» του ΤΕΕ. Παράλληλα, άλλες «μη κρατικές» νομικές οντότητες αναμένεται με το παρόν Ν/Σ να εγκαθιδρυθούν στην Ελλάδα, με ευοίωνες τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων τους. 

Η έως τώρα ισχύουσα νομική ρύθμιση αντιστοίχισης με πολυτεχνικά Τμήματα/Σχολές μέσω της Επιτροπής του αρθ.66 (Ν.4610/2019), παρέχει όλες τις προϋποθέσεις για μη επίλυση του θέματος, αφού, με τη σύνθεση της ως άνω Επιτροπής, ένας καθοριστικός – για τη θετική γνωμοδότηση – αριθμός μελών της θα διατυπώσει κρίση, εκπροσωπώντας φορείς που έχουν πολλαπλώς, δημοσίως και διαχρονικά τοποθετηθεί εναντίον των κρινομένων και επιπλέον, έχουν προδήλως αντικρουόμενα συμφέροντα με τα κρινόμενα Τμήματα Μηχανικών και την επακόλουθη επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων τους. 

Συμπερασματικά, για τη δίκαιη επίλυση του θέματος απαιτείται ρητή διατύπωση στο παρόν νομοσχέδιο που θα ορίζει ως αντίστοιχα – με τα καθιερωμένα πολυτεχνικά Τμήματα/Σχολές της χώρας – τα νέα 5ετούς φοίτησης Πανεπιστημιακά Τμήματα Μηχανικών που έχουν επιτυχή Πιστοποίηση από την ΕΘΑΑΕ, και στα οποία απονέμεται τίτλος σπουδών επιπέδου 7 (Integrated Master). Εναλλακτικά, η νομική ρύθμιση θα μπορούσε να περιλαμβάνει ως απαιτούμενες προϋποθέσεις, την πληρότητα των ισχυόντων κριτηρίων αντιστοίχισης που πιστοποιούνται από την ΕΘΑΑΕ, όπως ακριβώς αυτά προβλέπονται από την ήδη εφαρμοζόμενη ΚΥΑ 241205/28-7-2022 (Β’ 4124). 

Η ρύθμιση αυτή είναι επίσης σύμφωνη με τη δηλωμένη πρόθεση του παρόντος νομοσχεδίου για ενίσχυση και διασφάλιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου ενώ καλύπτει την επιτακτική ανάγκη για διασφάλιση της νομιμότητας, του κράτους δικαίου και θεμελιωδών αρχών του ευρωπαϊκού κεκτημένου για χιλιάδες εμπλεκόμενους φοιτητές και απόφοιτους."


Πηγή: foititikanea.gr

Ακολουθήστε το newsplanet09.info στο Google News και στο instagram για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία άρθρα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Εικόνες θέματος από enot-poloskun. Από το Blogger.