Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ


 


 ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ 20/5/2021
 Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας. Νεφελῶδες Ἒαρ εἰς τοὺς 18 καὶ 22°C παρὰ τὰς Οὐψάλας, τὴν παλαιάν πρωτεύουσαν τῆς Σκανδιναυϊκῆς. Τῆς αὐτοκρατορίας Svea Rike.

 Ὃπως καὶ ἡ ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ, «Κάθοδος τῶν Ἑλλήνων ἐπίκειται», σημαίνει, ἡ Ἐπιστροφή τῶν Ἑλλήνων ἐπίκειται, συντρέχει. Δηλαδή συνέτρεξεν εἰς ἰστορικούς χρόνους ἡ ἐπιστροφή τῶν Ἡρακλειδῶν εἰς τὴν Ἀπίαν (Πελοπόννησον). Ἐπιστροφή ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ὃμως ποῦ.

 Ἐπιστροφή εἰς τὴν Καθέδραν τῆς ΕΞΟΥΣΙΑΣ, εἰς τὴν πολιτικήν σκηνήν τῆς ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΥΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Εἰς τὴν Ἑλλάδαν ποὺ χλευάζεται ὡς Γραικία (Greece, Gréce, Griechenland, Grekland κλπ). Ὑπὸ τῶν ἀγραμμάτων καὶ ἀπρεπῶν ἀλλοδαπῶν Κ. Μητσοτάκη, Α. Τσίπρα, κλπ. ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῆς Γραικικῆς Βουλῆς, ἡ ὁποία παραδόξως φἐρει τὸ ὂνομα «Βουλή τῶν Ἑλλήνων».

Ὁμοίως ὂπως καὶ ὁ πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸν ΟΗΕ, ὁ ὁποῖος ἐνῶ ἡ Ἑλλὰς εἶναι γεγραμμένη ὡς ”HELLENIC REPUBLIC” εἰς τὸν ΟΗΕ (Ἑλλὰς, Hellas, ἀπὸ τὸ 1864) κρύπτεται, ΑΝΕΧΕΤΑΙ εἲτε θεωρεῖ ΣΩΣΤΟ τὸ Ἑλλὰς = Greece.

 Ἀκριβῶς ὃπως ὠνόμαζαν ΦΟΙΝΙΚΗΝ ἐκεῖνοι ποὺ εἶχαν ἁλώσει καὶ ἐποικίσει (οἱ εκ τῆς ἐρήμου βάρ-βάροι) τὴν Παραλιακήν Φοινίκην (Τύρον, σημερινόν Δυτικόν Λίβανον), τὸ Βασίλειον τοῦ Ἓλληνος Φοίνικος, υἰοῦ τοῦ Ἀργείου πρίγκηπος Ἀγήνωρος, βασιλεύοντος πρὸ τοῦ Τρωϊκοῦ Πολέμου, δηλαδή πρὸ 5.300 ἐτῶν. * Σ.Σ. Ὁ Ὁμηρικός Τρωϊκός θεωρεῖται (Σλήμαν, Ντέφνερ, Κ. Δούκας, κλπ) ὃτι ἒγινε πρὸ 5.100 ἐτῶν (τὸ 3.100 πεχ).

 Ἓλληνες, ΕΛΛΗΝΕΣ, ὃλοι μαζί νὰ διώξωμεν αὐτοὺς ποὺ μᾶς ἒχουν κρεμάσει εἰς τὸν τοῖχον τοῦ σκλαβοπάζαρου καὶ μᾶς πωλοῦν. Αὐτούς ποὺ μᾶς ἐκδίδουν καθημερινῶς. Τ

ὸν Κυριᾶκο Μητσοτάκη ποὺ ἒχει ὁ ἲδιος προσωπικῶς ἀναλάβει, ὃπως ἀνεκοίνωσεν, νὰ πωλήσῃ τὴν Ἑλλάδαν, τὴν πατρίδα ἡμῶν.

Πάντοτε ὡς Πραματευτής, ὡς μεσάζων. Αὐτό εἶναι τὸ ΣΩΣΤΟ!

Νὰ ἐκδιώξωμε μὲ τὸν πλέον βάναυσον τρόπον καὶ τὸν Ἀλέξις Τσιπρᾶ, τὸν ἀλλοδαπόν ψεύτην ποὺ διέσυρεν τὸ Ἒθνος τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴν Ἱστορίαν του. Αὐτὸ εἶναι τὸ ΟΛΟΣΩΣΤΟΝ!

 Ἐν συνεχείᾳ ἂς διελευκάνωμεν τὰς ψευδεῖς ὁρολογίας ποὺ διασπείρονται, ὡς κοροϊδο-ιός. Ἂς ὀμιλήσωμεν περὶ τοῦ «racismus», τοῦ «ρασισμοῦ», τὸ ὁποῖον οὒτε εἶναι Ἑλληνικόν, οὒτε συμβατόν καὶ τὸ ὁποῖον ΟΥΔΕΝ ΟΡΙΖΕΙ.

Πρόκειται περὶ λατινιζούσης λέξεως. Ὃπως Ἂπασαι αἱ ἀερόπλασται λέξεις, οὓτως καὶ τὸ racismus, racism, ἀντὶ νὰ καθορίζῆ κάποιαν ἒννοιαν, ἀμβλύνει τὴν ἀταξίαν καὶ τὴν σύγχισιν. Ἡ λέξις racismus, δύναται μόνον νὰ χρησιμοποιεῖται ὡς συμπληρωματική τῶν ὐπαρκτῶν ὃρων-ἐννοιῶν, διάκρισις, ἐχθρότης, μῖσος καὶ μόνον ἀπὸ τοὺς φίλους τῶν –ισμῶν. Αὐτήν τὴν κακόφημη καὶ ἐκκεντρική συνομοταξίαν λέξεων-τεράτων.

 Ὁμοίως καὶ ἡ ἂστοχη καὶ παράδοξη λέξις «xenophobia». Ὡς νοήμονες Μὴν χρησιμοιεῖται τὴν κακέντρεχον «ξενοφοβία». Διότι εἰς τὴν Ἑλληνικήν γλώσσαν, ΟΥΔΕΝ ΕΝΝΟΕΙ.

Ξένος, ὁρίζεται ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἡμερῶν ὡς, ὁ φίλος ἐκ φιλοξενίας. Θυμηθεῖται τὸ σύνηθες τῶν Ἑλληνίδων: ἓχω ξένους! Δηλαδή, φίλους, γνωστούς, έκ φιλοξενίας.

Ἐν Ἑλλάδι κάποιος ἀντιμετωπίζεται ὡς ξένος ἢ ὠς ἐχθρός. Ὡς προσκεκλημένος ἢ ὠς εἰσβολεύς. Συνεπῶς ὃλοι οἱ εἰσερχόμενοι ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ.

Ποτέ ξένοι.

Καὶ ὡς ὁμιλοῦντες ἂλλην γλώσσαν θεωροῦνται βαρ-βαρίζοντες, δηλαδή ὀμιλοῦντες ἂλλην γλώσσαν τῶν Ἑλληνικῶν γλωσσῶν καὶ διαλέκτων ἠ ὁποία ἀκούγεται «παράξενα» δηλαδή βάρ-βαρ. Εἰς ἀχρηστείαν λοιπόν αἱ λέξεις: «racismus», «xenophobia» καὶ βαρ-βαρ.

 Τέλος ἠ ΕΒΔΟΜΑΣ ἀφιερώνεται εἰς τοὺς ἀποδημούντας Ἲωνας ἐκ τῆς Πελοποννήσου (πρὸ 2600 ἐτῶν περίπου) πρὸς τὸν Πόντον, τὰ παράλια τοῦ Εὐξείνου Πόντου.

Εἰς το «ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ», τὴν σφαγήν ἀπὸ τοὺς ὀθωμανούς-τούρκους τῶν 353.000 Ἑλλήνων. Τὴν ἐκδίωξιν 750.000 Ποντίων ἀπὸ τὴν Τραπεζούντα, Σαμψούντα, Σινώπην κλπ.

Ἀφιερώνεται εἰς τὴν 14ετήν Σουζάνα Χαραλάμπους, ποὺ ἐπέζησεν εἰς τὸν Λίβανον τῆς ὁποίας οἱ ἀπόγονοι διεκδικοῦν τὴν πατρικήν των περιουσίαν εἰς τὸν Πόντον. Διότι τὸ ἀσύμμετρον Κ@λοκράτος τῶν communistas Ἀγγλοgreeks, τῶν ΜητσοτακοΤσίπρας, ποὺ ἐξουσιάζουν ἐν Ἀθήναις μὲ τοὺς νεοΕΙΣΒΟΛΕΙΣ Χῶμο-Σάπιους,

ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΠΕΔΕΙΞΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ εἲτε ἒκανε μνείαν. 1915-1919, 19 Μαΐου, ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΣΦΑΓΗ τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καὶ τῆς Ρωμανίας. ΑΡΝΗΘΕΙΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΙ τῶν πρόστυχων ἐμβολιασμών τῆς Παγκοσμίου Ἀρπακτικῆς Συμμορίας.

Σεβαστεῖτε τοὺς ἀπογόνους σας
Η ΕΛΛΑΣ τού 2021 είναι εδώ!

 Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος

 Ουψάλα

Μοιραστείτε το άρθρο, με αυτόν τον τρόπο μας επιβραβεύετε.

Ακολουθήστε το newsplanet09.info στο Google News για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία άρθρα μας.

Fair Notice -Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος:Το newsplanet09 όπως και η σελίδα μας newsplanet09 στο facebook απαγορεύει ρητώς από 9/6/20 οποιαδήποτε επισήμανση ή χαρακτηρισμό των άρθρων του από μη αναγνωρισμένες από το Ελληνικό κράτος, αλλά και τους διεθνείς νόμους προστασίας ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίας άποψης και ιδεών από διαδικτυακές οργανώσεις, οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα & τους νόμους της χώρας μας, και τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Εικόνες θέματος από enot-poloskun. Από το Blogger.