Σπύρος Μουστακλής: Σαν σήμερα “έφυγε” ο αξιωματικός σύμβολο
Στις 28 Απρι­λί­ου 1986 «έφυγε» από τη ζωή ο αξιω­μα­τι­κός σύμ­βο­λο της αντί­στα­σης κατά της χού­ντας Σπ. Μου­στα­κλής. Πέ­θα­νε πα­ρά­λυ­τος από φρι­χτά βα­σα­νι­στή­ρια που υπέ­στη κατά τις 47 ημέ­ρες που κρα­τή­θη­κε στα κρα­τη­τή­ρια της ΕΑΤ-ΕΣΑ, για τη συμ­με­το­χή του στο απο­τυ­χη­μέ­νο Κί­νη­μα του Ναυ­τι­κού (Μάης 1973) για την ανα­τρο­πή της χού­ντας.

Μας θυμίζει την ιστορία αλλά και την δήλωση ντροπή που ΄χε κάνει ο Παττακός η ιστοσελίδα atexnos.gr.

Το σχέ­διό τους προ­έ­βλε­πε τον απο­κλει­σμό του Πει­ραιά και άλλων με­γά­λων λι­μα­νιών και την κα­τά­λη­ψη της Σύρου, που θα ήταν το ορ­μη­τή­ριό τους. Στο νησί υπήρ­χε η Σχολή Εφέ­δρων Αξιω­μα­τι­κών του Στρα­τού, την οποία αφού κα­τα­λάμ­βα­ναν, θα τον το­πο­θε­τού­σαν ως διοι­κη­τή και θα σχη­μά­τι­ζαν εκεί «εθνι­κή κυ­βέρ­νη­ση». Το Κί­νη­μα του Ναυ­τι­κού προ­δό­θη­κε πριν από την εκ­δή­λω­σή του, με απο­τέ­λε­σμα με­τα­ξύ των αξιω­μα­τι­κών να συλ­λη­φθεί και ο ίδιος (22 Μαΐου 1973). Κρα­τή­θη­κε στα κρα­τη­τή­ρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ για σα­ρά­ντα επτά ημέ­ρες όπου βα­σα­νί­στη­κε άγρια.

Κατά τη διάρ­κεια των βα­σα­νι­στη­ρί­ων ένα βίαιο χτύ­πη­μα στην κα­ρω­τί­δα προ­κά­λε­σε εγκε­φα­λι­κό, με απο­τέ­λε­σμα να δια­κο­μι­στεί (με κα­θυ­στέ­ρη­ση πολ­λών ωρών) στο 401 Γ.Σ.Ν.Α., όπου ει­σήλ­θε με το ψευ­δώ­νυ­μο “Μι­χαη­λί­δης” και αι­τιο­λο­γία ει­σα­γω­γής “τρα­κά­ρι­σμα στον Ιπ­πό­δρο­μο”. Το εγκε­φα­λι­κό τού προ­κά­λε­σε ολική πα­ρά­λυ­ση των δε­ξιών του άνω και κάτω άκρων. Η αρ­χι­κή διά­γνω­ση ήταν “αφα­σία κι­νη­τι­κού τύπου, με μπλο­κα­ρι­σμέ­νο το κέ­ντρο της κί­νη­σης και της ομι­λί­ας, εξαι­τί­ας του εγκε­φα­λι­κού που προ­κλή­θη­κε από βίαιο χτύ­πη­μα στην κα­ρω­τί­δα”. Στη συ­νέ­χεια με­τα­φέρ­θη­κε στην Πο­λυ­κλι­νι­κή Αθη­νών και ακο­λού­θως στο ΚΑΤ όπου πα­ρέ­μει­νε για δυο χρό­νια, υπο­βαλ­λό­με­νος σε εντα­τι­κές φυ­σι­κο­θε­ρα­πεί­ες. Ύστε­ρα από προ­σπά­θειες πολ­λών μηνών, ο Μου­στα­κλής κα­τά­φε­ρε να στα­θεί όρ­θιος και να περ­πα­τή­σει, αλλά δεν μπό­ρε­σε να ξα­να­μι­λή­σει.

Χρό­νια μετά μετά, ο αμε­τα­νό­η­τος και κυ­νι­κός Πατ­τα­κός δή­λω­νε: «Καλά του κά­να­με… Να ησυ­χά­σου­με… Η δύ­να­μις επι­βάλ­λε­ται διά πα­ντός τρό­που. Ό,τι δε λύ­νε­ται, κό­βε­ται»!!!

Δεν έχουμε μάθει ακόμη αν είναι αλήθεια ότι κάποιος ή κάποιοι  πολιτικοί μας φρόντισαν ώστε ο Παττακός να λαμβάνει σύνταξη που δεν εδικαιούτο αφού είχε αποταχθεί… Κάποιοι πολλά χρόνια τώρα προσπαθούν να “ξεπλύνουν” τη χούντα. Δυστυχώς εν μέρει το ΄χουν πετύχει…www.militaire.gr

Μοιραστείτε το άρθρο, με αυτόν τον τρόπο μας επιβραβεύετε.
Fair Notice -Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος:Το newsplanet09 όπως και η σελίδα μας newsplanet09 στο facebook απαγορεύει ρητώς από 9/6/20 οποιαδήποτε επισήμανση ή χαρακτηρισμό των άρθρων του από μη αναγνωρισμένες από το Ελληνικό κράτος, αλλά και τους διεθνείς νόμους προστασίας ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίας άποψης και ιδεών από διαδικτυακές οργανώσεις, οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα & τους νόμους της χώρας μας, και τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Εικόνες θέματος από enot-poloskun. Από το Blogger.