Θα δώσουν και τους φάρους σε ιδιώτες; Τίποτα δεν αποκλείεται και τίποτα δεν πρέπει να μας εκπλήσσει πλέον.


Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ και το άρθρο 66:

Άρθρο 66

Σύστημα αναδοχής φάρων – Τροποποίηση άρθρου 20 ν. 4278/2014

Το άρθρο 20 του ν. 4278/2014 (Α΄ 157) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 20

Σύστημα αναδοχής φάρων

1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να αναλαμβάνουν χωρίς αμοιβή την υποχρέωση εκτέλεσης εργασιών ή κάλυψης δαπανών εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής ή ανάδειξης ενός ή περισσότερων φάρων για 

ορισμένο χρονικό διάστημα, ως εξής:

α) με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει για τον παραπάνω σκοπό η Υπηρεσία Φάρων (Υ.Φ.), ή

β) με αίτηση που υποβάλλεται στην Υ.Φ., με σκοπό την προαγωγή ολυμπιακών αθλημάτων, ιδίως μέσω της 

διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων ή της παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας και λειτουργικών υπηρεσιών σε 

αθλητές, συλλόγους και αθλητικές ομοσπονδίες.

2. Τα παραπάνω πρόσωπα ανακηρύσσονται Ανάδοχοι Φάρου με απόφαση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.) και αποκτούν δικαίωμα χρήσης του φάρου και επικοινωνιακής τους προβολής. Ο Ανάδοχος Φάρου έχει 

υποχρέωση σεβασμού της ιστορικής, αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής αξίας του φάρου και συμμόρφωσης με 

την νομοθεσία για την προστασία και τη διαφύλαξη της εθνικής άμυνας και ασφάλειας. Το Γ.Ε.Ν. επιβλέπει τις 

εργασίες της παρ. 1.»

Γραμματική, ιστορική και τελολογική προσέγγιση προς ερμηνεία του άρθρου 66 του σχεδίου νόμου που ψηφίστηκε στη Βουλή. 

Μελετώντας το άρθρο 20 του ν. 4278/2014 (Α΄ 157), όπως αυτό διαμορφώνεται με το άρθρο 66 του σχεδίου νόμου που ψηφίστηκε στη Βουλή με τίτλο  «Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου

των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις»

καταλήγουμε  ότι αποτελεί την επιτομή. 

-Γραμματική ερμηνεία. 

Κύριο σημείο  αποτελεί η διάταξη του 1ου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 20 που αναφέρει: 

«Τα παραπάνω πρόσωπα ανακηρύσσονται Ανάδοχοι Φάρου με απόφαση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.) και αποκτούν δικαίωμα χρήσης του φάρου και επικοινωνιακής τους προβολής.» 

και ειδικότερα αναζητείται επακριβώς ο προσδιορισμός του «δικαιώματος χρήσης του φάρου». 

Αναζητώντας τη βούληση του νομοθέτη υπό το πρίσμα της γραμματικής  ερμηνείας του νόμου, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή αφίσταται ουσιωδώς από εκείνη που προσδίδεται στο άρθρο 19 το οποίο ορίζει ότι: «Επιτρέπεται η παραμονή στα οικήματα φάρων, μελών οικογενειών φαροφυλάκων, προσωπικού του ΠΝ και Αναδοχών Φάρου, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 20, εφόσον δεν επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης».

Αντιλαμβάνεται εύκολα λοιπόν ο μελετητής και ως εκ τούτου και εκείνος που θα κληθεί να εφαρμόσει τα εν λόγω άρθρα ότι:

α. Το «δικαίωμα χρήσης του φάρου» από τον ανάδοχο, δεν συμπίπτει με την προδήλως ρητή και απερίφραστη  έννοια της «παραμονής» των δικαιούχων του άρθρου 19, για τον απλό λόγο ότι στην περίπτωση αυτή, ο νομοθέτης απλά θα επέλεγε να υιοθετήσει ερμηνευτικά όμοια γραμματική δυναμική επί της διάταξης, προκρίνοντας αντί του «δικαιώματος χρήσης του φάρου», το «δικαίωμα παραμονής στο φάρο».

β. Κάνοντας υπέρβαση ως παραδοχή ότι οι δυο έννοιες «παραμονή» του άρθρου 19 του ν. 4278/2014 (Α΄ 157) και «χρήση» του άρθρου 20 ιδίου νόμου ταυτίζονται, τότε οδηγούμαστε αναπόδραστα στο εξής ερμηνευτικό αδιέξοδο: 

Καθώς το άρθρο 19 ορίζει ότι: 

«Επιτρέπεται η παραμονή στα οικήματα φάρων, μελών οικογενειών φαροφυλάκων, προσωπικού του ΠΝ και Αναδοχών Φάρου, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 20, εφόσον δεν επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης», γίνεται άμεσα αντιληπτό από τα τιθέμενα σημεία στίξης εντός της διάταξης, ότι ο νομοθέτης προτίθεται στο επόμενο άρθρο (άρθρο 20) να ορίσει ειδικότερες διατάξεις περί:

(1) Των μελών οικογενειών φαροφυλάκων 

(2) Του προσωπικού του ΠΝ 

(3) Των Αναδοχών Φάρου

προσδοκία η οποία όμως δεν επιβεβαιώνεται καθώς η διάταξη του άρθρου 20 δεν ενέχει ερμηνευτικά ιδία κατεύθυνση.

γ. Ομοίως συγκλίνουσα συνιστώσα προς εξαγωγή ιδίου συμπεράσματος, αποτελεί το γεγονός ότι το άρθρο 19 χρησιμοποιεί το ρήμα: «Επιτρέπεται» και ως προϋπόθεση: «εφόσον δεν επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης», έννοιες που δεν συναντώνται στο άρθρο 20, καθώς το  πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αυτού σαφώς ομιλεί αφενός περί δικαιώματος «……και αποκτούν δικαίωμα χρήσης του φάρου», αφετέρου δεν  κάνει μνεία στην τεθείσα προϋπόθεση του άρθρου 19 προκειμένου να μην επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

-Τελολογική  ερμηνεία. 

Ομοίως ερμηνευτικά ατελέσφορη παρίσταται η όποια τελολογική προσέγγιση της διάταξης καθώς η επίμαχη  παράγραφος της αιτιολογικής έκθεσης (σελ. 121) αναφέρει:

«Επικαιροποιείται το σύστημα αναδοχής φάρων του άρθρου 20 του ν. 4278/2014 (Α΄ 157). 

Ο θεσμός ενισχύεται καθώς ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί ο ίδιος την αναδοχή με σκοπό αφενός τη χωρίς αντάλλαγμα συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων και αφετέρου την ενίσχυση πολιτισμικών δραστηριοτήτων, με την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων για την προαγωγή ολυμπιακών αθλημάτων.»

Εύλογα διερωτάται εδώ ο μελετητής πως η αναδοχή παρίσταται «χωρίς αντάλλαγμα», αφού το άρθρο 20 ομιλεί αφενός περί απόκτησης δικαιώματος χρήσης του φάρου, αφετέρου περί δικαιώματος επικοινωνιακής  προβολής των αναδόχων; 

-Ιστορική  ερμηνεία. 

Ομοίως στο ίδιο συμπέρασμα περί ασάφειας θα οδηγηθούμε και από την προτεραία διατύπωση της διάταξης του άρθρου 20  (πριν τις τροποποιήσεις δηλαδή του νεοψηφισθέντος σχεδίου νόμου) αφού το άρθρο 20 στην προηγούμενη μορφή του όριζε:

«Σύστημα αναδοχής φάρων

Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει η ΥΦ καλούνται φυσικά ή νομικά πρόσωπα να αναλάβουν χωρίς αμοιβή υποχρέωση εκτέλεσης εργασιών ή κάλυψης δαπανών εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής ή ανάδειξης ενός ή περισσότερων φάρων για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Τα πρόσωπα που επιλέγονται ανακηρύσσονται Ανάδοχοι Φάρου και αποκτούν δικαιώματα σχετικά με την επικοινωνιακή τους προβολή και τη χρήση του φάρου, υπό την προϋπόθεση σεβασμού της ιστορικής αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής της αξίας», 

όπου και εδώ συναντάμε την έννοια του αποδοθέντος δικαιώματος αφενός προς επικοινωνιακή προβολή του αναδόχου, αφετέρου προς χρήση του φάρου.

Militaire News


Ακολουθήστε το newsplanet09.info στο Google News και στο instagram για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία άρθρα μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια

Εικόνες θέματος από enot-poloskun. Από το Blogger.