9 Ιουλίου 1715. Η Άλωση του Παλαμηδίου και η Παράδοση του Ναυπλίου

ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΤΖΑΡΑΣ

Όπως γράφει ο αυτόπτης Μάνθος Ιωάννου.... «Και το Σάββατο την αυγήν δίδει φωτιάν στη μίναν κ ‘ εγύρισαν τους Χριστιανούς, λίγοι αναμείναν».

 Ο Οθωμανικός στρατός με το σήμα του Σερασκέρη, ‘άρχισε την έφοδο κατά του Παλαμιδίου του οποίου τα πλείστα των πυροβόλων είχαν «καθηλωθεί».
Η φρουρά εκ 500—600 ανδρών ανετράπη γρήγορα .
Ό Ενετός Διοικητής του Παλαμηδίου Ζάκος, ο άρχηγός της φρουράς Αθηναίος Λεονάρδος Ταρωνίτης και όσοι της φρουράς δεν μπόρεσαν να διαφύγουν προς την πόλιν κατεσφάγησαν υπό των Τούρκων.

Το Τουρκικό σώμα, το ταγμένο κατά του Ναυπλίου,με την ανατίναξη του λαγουμιού διέρρηξε το εξωτερικό σφηνοειδές πρόχωμα του προμαχώνα της Πύλης της Ξηράς,, και το οποίο οι Ενετοί εξελθόντες προσπάθησαν να το κλείσουν ματαίως.

«Η φρουρά του Ναυπλίου και της Ακροναυπλίας πανταχόθεν προσβαλλομένη περιήλθεν εις άπέλπιδα θέση μη άριθμούσα δέ ήδη πλέον τών 700 άνδρών, και ούδαμόθεν ούδεμίαν προσδοκώσα βοήθειαν, τό μάταιον άλλως τής αντιστάσεως καθορώσα, ύψωσε τήν λευκήν σημαίαν και παρεδόθη άνευ όρων εις τήν διάκρισιν τών νικητών, ύψωσε τήν λευκήν σημαίαν και παρεδόθη άνευ όρων εις τήν διάκρισιν τών νικητών». 

Οι Τούρκοι την μεσημβρία του Σαββάτου  9 Ιουλίου 1715, άνοιξαν τις πύλες και ορμήσαν για πλιάτσικο έξ όλων τών σημείων εις τήν πόλιν " θύοντες και λεηλατοΰντες" το  παν .

"Οι Τούρκοι κύριοι ούτω γενόμενοι πάντων τών φρουρίων τοΰ Ναυπλίου,  τά πάντα παρέδωκαν εις την αρπαγήν και την καταστροφήν. Η φρουρά και οι κάτοικοι υπέστησαν  πανωλεθρίαν. Οι πλείστοι τούτων έσφάγησαν εις τα οδούς  κατά τήν ώραν τής πρώτης εισβολής. Ό Ενετός Φρούραρχος, ο Ελλην Άρχηγός Πάλης και πάντες οί άξιωματικοί και οί έν τέλει ανηλεώς έθανατώθησαν. Ό εύπορώτερος τών Ναυπλιέων Ελλήνων Θεόδωρος Πλανήτερος συναπωλέσθη μετά τοΰ άδελφοΰ του και τής περιουσίας του ολοκλήρου".

deltio11

Δεν υπάρχουν σχόλια

Εικόνες θέματος από enot-poloskun. Από το Blogger.