Τα ΄Υψιστα συμφέροντα των Προδοτών και το συγχωροχάρτι προς τον εγκληματία Τσώρτσιλ


Ο Παπάγος στις 16 Απριλίου 1941 στις Θερμοπύλες είπε στον τενεκέ Ουίλσον ότι θα ήταν καλύτερα αν αποχωρούσε το βρετανικό εκστρατευτικό σώμα. Ο Τσώρτσιλ απαίτησε αυτή την γνώμη να την εκφράσει γραπτώς η ελληνική κυβέρνηση . Στις 21 Απριλίου, μετά την δολοφονία του Κορυζή, η πρώτη πράξη της «κυβέρνησης» των «ανάλγητων και αργυρώνητων» υπό τον Τσουδερο, ήταν το συγχωροχάρτι προς την Αγγλία, για την καταστροφή της Ελλάδος. Η δωσίλογη κυβέρνηση Τσουδερού, έδωσε στον Πάλερετ το ακόλουθο έγγραφο με το οποίο εκφραζόταν ευγνωμοσύνη για την καταστροφή και την εγκατάλειψη της Ελλάδος.

«Αθήνα, 21 Απριλίου 1941.
 Ή ελληνική Κυβέρνησις, εκφράζουσα εις την βρετανικήν Κυβέρνησιν και τα γενναία αυτοκρατορικά στρατεύματα την ευγνωμοσύνη της διά την παρασχεθείσα παρ' αυτών βοήθεια είς τήν άμυνα της Ελλάδος κατά του είσβολέως, προβαίνει εις την έξης δήλωσιν: Αγωνισθείς νικηφόρος έπί εξάμηνον κατά λίαν ισχυρότερου εχθρού, ο ελληνικός στρατός ευρίσκεται ήδη έστερημένος τών απαραιτήτων διά τήν συνέχισιν του πολέ μου μέσων, οίον πολεμεφοδίων, μεταγωγικών, άεροπλάνων, τά όποια άλλως τε και από της αρχής των επιχειρήσεων έσπάνιζαν. Η κατάστασης αύτη των πραγμάτων καθιστά αδύνατον διά τούς Έλληνας την συνέχισιν του αγώνος με τό παραμικρόν ενδεχόμενον επιτυχίας και τους στερεί οιασδήποτε ελπίδος να παράσχουν δι' αυτού βοήθεια τινα εις τούς γενναίους των συμμάχους. Εξ άλλου, λόγω του αναστήματος της βρεταννικής δυνάμεως και της εις διάθεσιν αυτής αεροπορίας, εν συνδυασμώ προς την έκταση του παρ' αυτής ηρωϊκώς προασπιζομένου μετώπου, τα αυτοκρατορικά στρατεύματα δεν θα ηδύναντο, άνευ της βοηθείας του ελληνικού στρατού, να παρατείνουν την άντίστασίν των πέραν ολίγων τινών ήμερών. Υπό τας συνθήκας ταύτας, η παράτασις του άγώνος, ένώ ούδέν θά είχε χρήσιμον άποτέλεσμα, δεν θά επέφερεν ειμή τήν κατάρρευσιν του έλληνικου στρατοΰ και ματαίαν αίματοχυσίαν εις τάς συμμαχικάς δυνάμεις. Κατ' άκολουθίαν, η έλληνική Κυβέρνησις είναι υπόχρεως νά διαπίστωσει ότι περαιτέρω θυσίαι του βρετανικού εκστρατευτικού σώματος θα ήσαν άσκοποι και ότι η έγκαιρος αποχώρησίς του φαίνεται καθισταμένη αναγκαία λόγω των περιστάσεων και συμφώνως προς τά κοινά συμφέροντα του άγώνος». 

Σχεδόν ταυτοχρόνως ο Παπάγος εστειλε στον Ιωάννη Πιτσίκα τον διοικητή του Τμήματος Στρατιάς Ηπείρου την ακόλουθη διαταγή.

«Πληροφορούμαι ότι ο Αντιστράτηγος Τσολάκογλου ανέλαβε πρωτοβουλία συνθηκολογήσεως.Δέον κατανοηθή παρά πάντων ότι ύψιστα συμφέροντα Πατρίδος απαγορεύουσι τούτο. 'Επικαλούμαι πατριωτισμόν πάντων. Στρατός δέον άγωνισθεί μέχρις εσχάτου ορίου δυνατοτήτων του. Αντικαταστήσατε αμέσως Τσολάκογλου.». -


ΠΗΓΗ DELTIO11

Δεν υπάρχουν σχόλια

Εικόνες θέματος από enot-poloskun. Από το Blogger.