22 Απριλίου 1928: ο φονικός σεισμός της Κορινθίας


Ο σεισμός της Κορίνθου του 1928 έλαβε χώρα στην περιοχή της Κορινθίας στο βορειοανατολικό άκρο της Πελοποννήσου. Ο κυρίως σεισμός εκδηλώθηκε στις 22 Απριλίου του 1928, ώρα 22:14 και καταγράφηκε μέγεθος 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. 
  Η δόνηση προκάλεσε σημαντικές καταστροφές, δυσανάλογες του μεγέθους της, λόγω της κακής ποιότητας κατασκευής των κτισμάτων της Κορίνθου και των γειτονικών οικισμών. Για την ανοικοδόμηση της πόλης εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα νέοι κανονισμοί αντισεισμικής κατασκευής.

Περιγραφές αυτόπτων μαρτύρων του σεισμού στην Κόρινθο


Ακολουθεί η περιγραφή εκείνης της ημέρας, από την εφημερίδα «Εμπρός» της 24/04/1928 και δημοσιεύτηκε στους «Κορινθιακούς ορίζοντες»:……Οτιδήποτε και αν γραφή , όσας φράσεις ζωηράς και μελανάς να παρατάξωμεν , είναι αδύνατον να αποδώσωμεν , την απείρως τραγικήν εικόνα , την οποία παρέχει σήμερον , η Δευτέρα κατά σειράν κοιτίς του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού . Ερείπια και μόνον ερείπια.

Όγκοι , χώματα , λίθοι , κέρμαμοι , δοκοί , ανθρώπινα πτώματα . Κάθε γωνία και καταστροφή , κάθε βήμα και φρίκη . Παντού η σφαγίς των υποχθονίων δυνάμεων του ολέθρου .Ώρα 9.12 μ.μ.
 Η πρώτη χαιρέκακος προειδοποίησις . Κύμα βόγγου των υποχθονίων . Ολίγος τρυγμός . Έξω προς τους δρόμους , ολίγος κόσμος και από τα παράθυρα ειρωνείαι πολλαί των θαρραλεωτέρων .

-Να σε πήγε ! Φοβιτσιάρη , δειλέ .

Και επάνοδος εις τας οικίας . Συζητήσεις γενικαί .

-Περαστικός ήταν .Ώρα 9.20′ .
 Δεύτερος γρυλλισμός των υποχθονίων δυνάμεων . Κυματοειδής ανατάραξις των οικιών , βόγγος του Θεού των εγκάτων .

Γενική έξοδος αυτήν την φοράν . Αλλά και η αυτή απάθεια από τους περισσοτέρους.

-Αυτός ήταν γεναίος . Αμ’ τι λες πως χωρατεύουμε ;

Ήσαν αι φράσεις των ατυχών Κορινθίων , των μη φανταζομένων τι επρόκειτο να συμβή. Οι ατυχέστεροι θαραλλέοι , περισσότερον ειρωνικοί μένουν ακόμη εις τας οικίας των , δια να πειράζουν τους εξελθόντας δειλούς .

Έτσι με τας ειρωνίας και τας αστειότητας ο κύκλος της αιωνιότητας στρέφει προς την φρικτήν στιγμήν .Ώρα 9.42′ της 22 του μηνός Απριλίου του έτους 1928 . 
Ημερομηνία η οποία θα μείνη ανεξίτηλος εις τον σωρόν των αιώνων δια τους Έλληνας και ιδίως τους Κορίνθιους .Ώρα 9.42′ μ.μ

Το έδαφος κινείται ολόκληρον ως κάρφος αχύρου . Ο Υποχθόνιος Σατάν βρυχάται και το παν συγκλονίζεται . Ο όλεθρος έχει απλώση τας φρικώδεις τριαίνας του προς παν έμψυχον και άψυχον .

Τα μέγαρα , οι οικίαι , οι οικίσκοι έτρεμον , κατέρρεον . Ο σώζων εαυτόν σωθήτω. Και οι δρόμοι , οι ανοικτοί χώροι πλημμυρίζουν από τους αλλοφρονούντας τραυματίας και μη . Τρέχουν προς τους λόφους .
 Και απ’ εκεί ακούσιοι Νέρωνες βλέπουν την ωραίαν των πόλιν μεταβαλλόμενην εις θρύψαλλα . Το παν έχει γύρω συντριβή .Εκ των δημοσίων κτιρίων της πόλεως η Εισαγγελία , το Πρωτοδικείον , το τηλεγραφείον και η Διεύθυνσις Αστυνομίας κατεστράφησαν ολοσχερώς . Το μέγραρον του υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης διερράγη .
 Δεν εθίχθησαν τα χρήματα του υποκαταστήματος και του Δημοσίου Ταμείου . Η Ιερατική Σχολή , μεγαλοπρεπέστατον κτίριον , του οποίου μόλις αποπερατώθη η ανοικοδόμησις , διερράγη επικινδύνως . Το Δεσποτικόν αυτού κατέρρευσε , κατεστράφησαν πολλαί εσωτερικαί επιχρίσεις . Ένα πτώμα φρικωδώς παραμορφωμένον αντικρύζομεν εις ένα δρόμον . Το πηγαίνουν τρεις άνθρωποι οδυρόμενοι με ένα ιερέα να το θάψουν . Είνε ο κανδηλανάπτης της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου , όστις πηγαίνοντας να κτυπήση την καμπάνα επλακώθηκε από τα ερείπια .Αλλ’ ας δώσωμεν τον λόγον εις τους αυτόπτας . Ιδού τι λέγει ο Διευθυντής της Λαϊκής Τραπέζης κ. Λοβέρδος ευρεθείς εις το Λουτράκι κατά την ώραν των σεισμών .-Ήτο κάτι που δύσκολα μπορεί κανείς να περιγράψη . Ευρισκόμεθα εις την παραλίαν , οπότε ακούσαμε μια δυνατή βοή , μετ’ ολίγας δε στιγμάς η γη ήρχισε να φεύγη . Συγχρόνως μια λάμψις τεραστία εφώτισε όλην την περιφέρειαν ,Την ίδιαν στιγμήν κρότοι εκκωφαντικοί , τρομεροί ηκούοντο . Ήταν τα σπίτια τα οποία κατέρρεον . Ο κόσμος δεν μπορούσε να εξηγήση τι εσήμαινεν εκείνη η φλόγα .Αργότερα εμάθαμε , ότι η φλόγα ωφείλετο εις την ένωσιν του ηλεκτρικού της Κορίνθου. Το κτίριον του ηλεκτρικού παρά την παραλία κατεστράφη τελείως .
 Ουρανομήκη σύννεφα σκόνης εσηκώθηκαν από τους βράχους που κατέρρεον , τα δε σύννεφα αυτά καθώς τα περνούσε η λάμψις του ηλεκτρικού , επηύξανον την τραγικότητα του θεάματος .Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Σ.Π.Α.Π ( Σιδηρόδρομοι Πειραιώς - Αθηνών - Πελοποννήσου ) κ. Πετρίδης , εκ των ευρεθέντων εις Κόρινθον και πρώτος μεταδώσας εις την Κυβέρνησιν πληροφορίας , μας λέγει :-Η ώρα εκείνη ήτο φρικτή . Είνε αδύνατον να σας αναπαραστήσω τι συνέβη .
 Φαντασθήτε ότι 2,000 οικίες κατέρρευσαν . Εις το Λουτράκι το 80% των οικιών κατέρρευσαν …. 
Απόλυτος ανάγκη άμεσου αποστολής σκηνών και τροφίμων . Εξ’ Άργους ευτυχώς εστάλη αμέσως βοήθεια και τρόφιμα .… Ευτυχώς που έγιναν οι προηγούμενοι σεισμοί , αλλιώς τα θύματα θα ανήρχοντο εις χιιάδας.Δια τον φόβον νέου σεισμού πολλοί κάτοικοι εξέρχονται της Κορίνθου με κάρρα , με άλογα επί των οποίων φορτώνουν όσα πράγματα ημπορούν . Όλοι βεβαιούν ότι ο χθεσινός σεισμός ήτο καταστρεπτικώτερος του φοβερού σεισμού που κατέστεψε κατά το 1858 την Παλαιάν Κόρινθον . Από χθές έως σήμερον έχουν γίνει 40 σεισμοί ....
ΠΗΓΗ εφημερίδα «Εμπρός» της 24/04/1928 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Εικόνες θέματος από enot-poloskun. Από το Blogger.