Αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας του ΣΤΕ με νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης Κόφτης αναβολών και αριθμού σελίδων δικογράφων

Μια βαθιά τομή στο πλαίσιο λειτουργίας του Συμβουλίου Επικρατείας, που επιχειρεί να αυξήσει τους ρυθμούς ταχύτητας στο Ανωτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της χώρας, επιχειρεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με τη νεα δικονομία που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο το οποιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει έως τις 18 Ιουνίου, με προοπτική να ψηφιστεί σύντομα και να εφαρμοστεί από το νέο δικαστικό έτος.

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου εγκρίθηκαν μετά την παρουσίαση απο το Γ. Φλωρίδη στο Υπουργικό Συμβούλιο και έχουν στόχο να ξεστοκαριστεί ένα εύρος πολλών χιλιάδων υποθέσεων που σχετίζονται και με επενδύσεις. Αλλωστε το θέμα των καθυστερήσεων στη Δικαιοσύνη αποτελεί τον υπ΄αριθμόν ένα ανασταλτικό παράγοντα επενδύσεων, όπως καταγράφεται σε όλες τις σχετικές έρευνες.

Τι αλλάζει

Σύμφωνα με τους συντάκτες του νομοσχέδιου :

-επιχειρείται η ενίσχυση της προδικασίας με τη θέσπιση αυστηρών δικονομικών προθεσμιών και προϋποθέσεων,

-η επέκταση της διαδικασίας σε συμβούλιο,

-η ενίσχυση του ρόλου των Εισηγητών του Δικαστηρίου,

-ο εξορθολογισμός της κατανομής της δικαστηριακής ύλης μεταξύ των δικαστών,

-ο περιορισμός των αναβολών,

-καθώς και η συζήτηση στο ακροατήριο των πλέον σημαντικών υποθέσεων, εφόσον είναι ώριμες και εκκαθαρισμένες,

-ενώ παράλληλα προβλέπονται διατάξεις για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και για τον εξορθολογισμό της πιλοτικής δίκης.

Να σημειωθεί ότι προτεινόμενες διατάξεις έχουν ήδη συζητηθεί και υιοθετηθεί και από τη Διοικητική Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ένας εισηγητής ή πάρεδρος

- Στην επεξεργασία των υποθέσεων θα μετέχουν, δηλαδή θα εισηγούνται, και οι νεότεροι δικαστικοί, που έως τώρα έχουν τον βαθμό του εισηγητή και προς το παρόν διαδραμάτιζαν μόνον επικουρικό ρόλο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ότι περίπου 50 νέοι δικαστικοί, που αποτελούν το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού των ανώτατων δικαστών του ΣτΕ, θα αναλαμβάνουν υποθέσεις, αυξάνοντας κατά πολύ τον αριθμό των δικαζόμενων υποθέσεων.

-Μια υπόθεση, όταν θα εισέρχεται στο δικαστήριο, αμέσως θα χρεώνεται σε ένα δικαστή και αυτός θα την παρακολουθεί και θα έχει την ευθύνη της μέχρι το τέλος.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση "με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις επιδιώκονται ο εκσυγχρονισμός και ο εξορθολογισμός της διαδικασίας εκδίκασης υποθέσεων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και η εξάλειψη των δυσλειτουργιών που διαπιστώθηκαν κατά τη μακρά περίοδο εφαρμογής του ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος.

Ειδικότερα, με την εισαγωγή σταδίου προδικασίας κατά τη διαδικασία εκδίκασης ων υποθέσεων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, την πρόβλεψη αυστηρών προθεσμιών για την επίδοση των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, την αποστολή των απόψεων της Διοίκησης και την κατάθεση των στοιχείων του φακέλου, καθώς και τη διεύρυνση των εξουσιών του συμβουλίου επιδιώκονται:

α) η αποτελεσματικότερη εκκαθάριση των υποθέσεων που εισάγονται στο ακροατήριο,

β) η επιτάχυνση της συγκέντρωσης των στοιχείων του φακέλου και της επεξεργασίας των υποθέσεων,

γ) η άρση τυπικών πλημμελειών και η συμπλήρωση ελλείψεων του φακέλου πριν από τη συζήτηση των υποθέσεων στο ακροατήριο,

δ) η έγκαιρη έκδοση αποφάσεων,

ε) η αναβάθμιση της υπηρεσιακής θέσης των Παρέδρων και Εισηγητών και

στ) η εκλογικευμένη κατανομή της εργασίας εντός του Δικαστηρίου”.

Ενεικτικό είναι πως "σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΣτΕ, το 2022 ποσοστό 76,4% των υποθέσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας διεκπεραιώθηκε από τους Παρέδρους του Δικαστηρίου, οι οποίοι αποτελούν μόλις το 38% του συνόλου των δικαστικών λειτουργών. Η συμμετοχή των Εισηγητών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 30% του συνόλου των δικαστικών λειτουργών του Δικαστηρίου στην επεξεργασία των ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, στο στάδιο της προδικασίας, με την εισαγωγή υποθέσεων ενώπιον δικαστικού σχηματισμού, θα συμβάλλει ουσιωδώς στην επιτάχυνση της εκδίκασης των υποθέσεων”.

Αναβολές

Με τη νεα δικονομία δεν θα φτάνουν πλεον όλες οι υποθέσεις στο ακροατήριο, αφού το συμβούλιο θαν κάνει ένα "ξεκαθάρισμα”, ο εισηγητής θα προβλέπει τις πλημμέλειες και ταυτόχρονα θα τηρεί απαρέγκλιτα τις προθεσμίες για την υποβολή των υπομνημάτων, κυρίως του δημοσίου που συνήθως καθυστερει, αλλά πλεον θα το πληρώνει χάνοντας τη δίκη, ενώ οι υπάλληλοι που ευθυνονται για την καθυστέρηση θα έχουν πειθαρχικές κυρώσεις. Ολα αυτά κατατείνουν σε ένα σκοπό: Να μειωθούν οι αναβολές. Αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο της Επικρατείας εκκρεμούν 11.000 αδίκαστες υποθέσεις, αριθμός μεγάλος μεν αλλά μικρότερος σε σχέση με το παρελθόν, όταν στις αρχές του 2010 είχαν ξεπεράσει τις 30.000. Η εισαγωγή της πιλοτικής δίκης έδωσε σοβαρές λύσεις ωστόσο το πρόβλημα παραμένει ελέω αναβολών ( 72 φορές είχε αναβάλλει ένας δικαστής μια υπόθεση) αλλά ευθύνης του ελληνικού δημοσίου που καθυστερεί πολύ να συμπληρώσει τον φάκελο της υπόθεσης επι τρία ή και περισσότερα χρόνια.


Το άρθρο

Σύμφωνα με την σχετική πρόβλεψη "με έγγραφο αίτημα του διαδίκου μπορεί να αναβληθεί η συζήτηση της υπόθεσης, εφόσον, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, συντρέχει σπουδαίος λόγος. Δεύτερο αίτημα αναβολής για τον ίδιο ή παρεμφερή λόγο είναι απαράδεκτο. Το Δικαστήριο μπορεί πάντοτε να αναβάλει τη συζήτηση της υπόθεσης αυτεπαγγέλτως, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Για την υποβολή αιτήματος αναβολής ο διάδικος καταβάλλει παράβολο υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) ύψους πενήντα (50) ευρώ. Σε κοινό αίτημα αναβολής περισσότερων διαδίκων καταβάλλεται ένα παράβολο, το οποίο επιμερίζεται ισομερώς. Δεν έχουν υποχρέωση καταβολής παράβολου το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α). Δεν καταβάλλεται παράβολο σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων. Το παράβολο επιστρέφεται, αν το αίτημα της αναβολής απορριφθεί.".

"Κόφτης σελίδων”

Παράλληλα τίθεται περιορισμός στον αριθμό των σελίδων των δικογραφων που κατατίθενται:

"...Τα δικόγραφα ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, καθώς και τα δικόγραφα πρόσθετων λόγων και παρεμβάσεων δεν υπερβαίνουν τις τριάντα (30) σελίδες. Σε περίπτωση υπέρβασης του αριθμού αυτού, η Γραμματεία, κατόπιν συνεννοήσεως με τον Πρόεδρο του αρμόδιου σχηματισμού, καλεί πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια τον πληρεξούσιο δικηγόρο να περιορίσει την έκταση του δικογράφου στους ανωτέρω αριθμούς σελίδων εντός προθεσμίας η οποία δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα. .... Άλλα δικόγραφα, καθώς και τα υπομνήματα των διαδίκων, τα οποία υπερβαίνουν τις είκοσι (20) σελίδες, απορρίπτονται ως απαράδεκτα στο σύνολό τους με τη δικαστική απόφαση που εκδίδεται για το ένδικο βοήθημα ή μέσο.

Με τον Κανονισμό του Συμβουλίου της Επικρατείας θεσπίζονται ειδικότερες ρυθμίσεις για τη μορφή και το περιεχόμενο των δικογράφων”.

Μεταφορά ύλης

Παράλληλα μεταφέρεται δικαστηριακή ύλη από το ΣτΕ στα Διοικητικά Δικαστήρια : "Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις επιχειρείται ο ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου, μέσω της τροποποίησης του άρθρου 218 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, και η προαγωγή των Εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον βαθμό του Παρέδρου εκτός οργανικών θέσεων που συμπληρώνουν την επταετή προϋπηρεσία εντός του έτους 2023, μέσω της τροποποίησης του άρθρου 178 του ν. 4820/2021 (Α’ 130).... Με την τροποποίηση του άρθρου 218 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας καθίσταται δυνατή η επάνοδος στον κανόνα που θεσπίζεται με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας για την εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας από τριμελή σύνθεση, η οποία εγγυάται, μέσω της διασκέψεως, την ασφαλέστερη διάγνωση της υποθέσεως. Με την τροποποίηση του άρθρου 178 του ν. 4820/2021 επιταχύνεται ο ρυθμός περαίωσης των εκκρεμών συνταξιοδοτικών υποθέσεων”.

Ακολουθήστε το newsplanet09.info στο Google News και στο instagram για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία άρθρα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Εικόνες θέματος από enot-poloskun. Από το Blogger.