Η αληθινή ιστορία της Μητροπολης Αθηνων
Γράφει.. ο Σπύρος Xατζαρας 


Η αληθινή ιστορία για τους  Λωλοστεφανήδες Ρουφιάνους 

της "Μητέρας" Στοάς του Λονδίνου 


Η Στοά σας και η Ξενοκρατία, αποφάσισαν να δημιουργήσουν στην Αθήνα ένα “Unisex” τουρκομπαρόκ αρχιτεκτονικό ρυθμό για τις εκκλησίες μας,  που θα αντικαθιστούσε τις βυζαντινές εκκλησίες που γνώριζε ο απλός  ορθόδοξος κόσμος. Κάτι σαν το «Μπαρόκ του Κιέβου» με το οποίο «έντυσαν» την Αγία Σοφία. 


Τέτοιες τουρκομαπρόκ-τίποτα εκκλησίες, "μασονικού ρυθμού" , είναι η Ζωοδόχος Πηγή του Δημητρίου Ζέζου που άρχισε να οικοδομείται το 1846 , ο «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» των Χάνσεν, Ζέζου, Μπουλανζέρ, Κάλκου, που χτιζόταν από το 1843 μέχρι το 1862,και ο Άγιος Κωνσταντίνος στην Ομόνοια του Λύσανδρου Καυταντζόγλου. Τέτοιου «Κλασσικού Τουρκομπαρόκ» ρυθμού είναι και η καθολική “Unisex” Μητρόπολη. [ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟς ΝΑΟΣ ΑΘΗΝΩΝ   ]


Ο τέκτων Δημήτριος Ζέζος απέθανε νωρίς και μετά το θάνατό του το 1857, βρήκανε έναν γάλο τυχοδιώκτη, (κόπια από το έργο του Μιχαήλ Χουρμούζη), τον οποίο είχε φέρει στην Αθήνα ο Γάλλος πρόξενος. 

Ο γάλλος Μπουλανζέρ, (Φούρναρης, Ψωμάς), ήταν σοσιαλιστής του Φουριέ που βρήκε την τύχη του εις τας Αθήνας. 


Η Δ΄ Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις την 31η Ιουλίου 1829 στο Αργος αποφάσισε΄. «Όταν ἡ καθέδρα τῆς Κυβερνήσεώς τῆς Ἑλλάδος» καταστεί , «θέλει ἀνεγερθῆ κατὰ διαταγὴν τῆς Κυβερνήσεως εἰς τὴν καθέδραν αὐτῆς Ναὸς ἐπ’ὀνόματι τοῦ Σωτῆρος». 

Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια από τους Ρότσιλντ και τη Στοά του Λονδίνου και την άφιξη του Όθωνα, η Αντιβασιλεία ενόψει της μεταφοράς της πρωτεύουσας στην Αθήνα εξέδωσε διάταγμα του Οθωνα , (25 Ἰανουαρίου /6 Φεβρουαρίου 1834) στο οποίο προβλεπόταν σύμφωνα με την απόφαση της Δ Εθνοσυνέλευσης η ανέγερση , «εἰς τήν πρωτεύουσάν Μας τάς Ἀθήνας Ναόν τιμώμενον ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ΣΩΤΗΡΟΣ, πρός αἰωνίαν μνήμην τῆς θαυματουργοῦ ἀντιλήψεως τῆς θείας Προνοίας, τῆς ῥυσαμένης τόν Ἑλληνικόν λαόν ἀπό δεινῶν καί κινδύνων, καί πρός ἐνίσχυσιν τῶν μετεγενεστέρων εἰς τήν Πίστιν, δι’ ἧς οἱ προπάτορές των ἀνεκτήσαντο τήν ἀνεξαρτησίαν των». 

Παρά το διάταγμα του 1934, η αγγλική παράταξη, η Στοά, και ο Μαξ Ρότσιλντ αντιδρούσαν. 
Το 1838 με πρωτοβουλία των «Καποδιστριακών», ο Φιλογενής Γεώργιος Γλαράκης που με την άφιξη του Καποδίστρια διορίστηκε στις κυβερνήσεις του υπουργός εξωτερικών και ναυτικών, επανέφερε το ζήτημα του ναού του Σωτήρος. 

Ο σπουδασμένος στο Γκέτινγκεν Γλαράκης, ως γερμανομαθής , το 1837 κατάφερε να διοριστεί υπουργός εσωτερικών και εκκλησιαστικών, και υπέβαλε στον Όθωνα νέο διάταγμα, που υπογράφηκε στις 3 Απριλίου 1838 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ὑπ’ἀρ. 12/11.4.1838. Το «ΔΙΑΤΑΓΜΑ , «Περί ἀνεγέρσεως Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος εἰς Ἀθήνας», ανέφερε ότι ο Οθωνας ενέκρινε τα αρχιτεκτονικά σχέδια «ὡς ἀξίων κατά πάντα, καί τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, καί τοῦ συμβάντος, πρός μνήμην τοῦ ὁποίου ἀνεγείρεται, προσδιορισθείσης δέ καί τῆς θέσεως, ἐπί τῆς ὁποίας μέλλει νά ἀνεγερθῇ ὁ ναός οὗτος, ν’ ἀρχίσῃ ὅσον τάχιστα ἡ ἀνέγερσις τοῦ μνημείου τούτου», και αποφάσιζε ,«νά γίνῃ ἤδη τώρα ἔναρξις τῶν προκαταρκτικῶν ἐργασιῶν, καί νά προχωρήσῃ ἡ οἰκοδομή ἀναλόγως τῶν ἑκάστοτε ὑπαρχόντων μέσων», και επειδή ο Μαξ Ροτσιλντ που επέβλεπε τα δημόσια οικονομικά ως εκπρόσωπος «των δανειστών» αντιδρούσε ο Οθωνας εξουσιοδοτούσε τον Γλαράκη , 

« την Ἡμετέρα ἐπί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κ.τ.λ. Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας νά δώσῃ τάς ἀναγκαίας ὁδηγίας τόσον εἰς τούς Ἀρχιερεῖς καί ἱερεῖς τοῦ Κράτους, καί τάς δημοτικάς Ἀρχάς, ὅσον καί εἰς τούς Ἡμετέρους Πρέσβεις καί Προξένους διά νά συνάξωσι τάς ἑκουσίας συνδρομάς, τάς διά τόν σκοπόν τοῦτον προσφερθείσας». Με την αποκάλυψη από τους αγγλόφιλους της «Φιλορθοδόξου Εταιρίας» στα τέλη του 1839, ο Γλαράκης απομακρύνθηκε από τα δημόσια αξιώματα καθώς θεωρήθηκε αντικαθεστωτικός, αλλά δεν συνελήφθη όπως έγινε με τον Νικηταρά και τον Γεώργιο Καποδίστρια. 

Ο Γλαράκης που ήταν Φιλογενής Καποδιστριακός, ήταν ένας από τους ηγέτες των «Ναπαίων» , μαζί με τους Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και Ανδρέα Μεταξά. 

Σε μυστική έκθεσή του μάλιστα ο Γάλλος πρόξενος Πισκατορύ τον χαρακτήριζε ως «εμπαθή και επικίνδυνο ρωσόφιλο». 

Εκεί έληξε και η υπόθεση του Ναού του Σωτήρος, της Μητρόπολης των Καποδιστρικών, και άρχισε η υπόθεση της "Μητρόπολης" του Ρότσιλντ, της Στοάς, και των σατανάδων, που η Θεία Πρόνοια την έρριξε με τον Σεισμό της Πάρνηθας.


 πηγη ....Δελτίο των 11

Δεν υπάρχουν σχόλια

Εικόνες θέματος από enot-poloskun. Από το Blogger.