ΠΡΕΠΕΙ Να διαβαστει απο ολους ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ ΗΞΕΡΑ...Τράπεζα της Ελλάδας: «Κράτος εν κράτει» κι ένας ακόμη «Δούρειος Ίππος» των δανειστών-Δ. Λυμπερόπουλος

 
ΠΡΕΠΕΙ Να διαβαστει απο ολους ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ ΗΞΕΡΑ...Τράπεζα της Ελλάδας: «Κράτος εν κράτει» κι ένας ακόμη «Δούρειος Ίππος» των δανειστών-Δ. Λυμπερόπουλος


ΔΗΜΗΤΡΗ  ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οικονομολόγος

1.«Aφησέ με νά εκδίδω καί νά ελέγχω τό νόμισμα ενός κράτους καί δέν μέ
ενδιαφέρει ποιός φτιάχνει τούς Νόμους».

Μάγερ  Ρότσιλντ   

2. Μερικά πληροφοριακά στοιχεία γιά τήν ΤτΕ.

1.Η   ΤτΕ (Τράπεζα τής  Ελλάδας ) ιδρύθηκε το 1927. Μέχρι την ημερομηνιά
ένταξης της Ελλάδας στην ΟΝΕ στίς 1/1/2002,η ΤτΕ είχε το αποκλειστικό  εκδο
τικό προνόμιο της δραχμής.

2.Μαζί με τις υπόλοιπες Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης είναι οιαποκλειστκοί μέτοχοι της ΕΚΤ (Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας).

3.Η ΤτΕ δεν είναι Δημόσια Οργανισμός,όπως πολλοί πιστεύουν,αλλά μιά ιδιωτι
κή Α.Ε,της οποίας οι μετοχές διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Μάλιστα,με την Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου είναι οι μόνες Κεντρικές Τράπε
ες,των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο(Παγκόσμια πρωτο
τυπία).

4.Η  ΤτΕ είναι η μόνη Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης η οποία ασκεί εμπορικές
δραστηριότητες και διανέμει κέρδη (μερίσματα) στους μετόχους της,με προκα
θορισμένο ποσοστό μερίσματος(12%)επί των ετησίων κερδών της(Αρθρο 71 του κα
ταστατικού της).Ως Νομικό πρόσωπο απαλλάσσεται από κάθε φόρο η τέλος. Τυγχά
νει,δηλαδή,πλήρους φοροαπαλλαγής.

5.Ανώτατο όργανο της ΤτΕ είναι η Γ.Σ.(Γενική Συνέλευση) των μετόχων της.

6.Ουδείς γνωρίζει το Μετοχολόγιο της ΤτΕ. Η ανωνυμία αυτή καλύπτεται από
ένα σκανδαλώδη Νόμο  πού προβλέπει ότι<<Μέτοχος κατέχων μέχρι το 5% των
μετοχών μπορεί να είναι ανώνυμος>>!…Ετσι το 91% των μετοχών ανήκει σε
ανώνυμους Επενδυτές(funds, κλπ),το δε υπόλοιπο 9% ανήκει στο Ελληνικό Δημό
σιο πού η Διοίκηση της ΤτΕ αρνείται να αποκαλύψει τά στοιχεία τους!…

6.Σύμφωνα με το Αρθρο 8,από της ιδρύσεώς της μέχρι το 2011,<<το Δημόσιο και
οι Δημόσιες Επιχειρήσεις δεν δύνανται να κατέχουν αμέσως η εμμέσως,μετοχάς
της Τραπέζης κατά ποσόν υπερβαίνον εν συνόλω το 35% των Μετοχών της>>.
Δηλαδή,απαγορεύεται στο Ελληνικό Δημόσιο να κατέχει την πλειοψηφία του Μετο
χικού Κεφαλαίου

Σήμερα το ποσοστό αυτό(1ο Μνημόνιο)μειώθηκε στο 9%!…

7.Στά πλαίσια των Μνημονιακών Δεσμεύσεων(1ο Μνημό νιο),στην Γ.Σ.των μετόχων
της 18ης Απριλίου 2011, αποφασίστηκε,μεταξύ των άλλων και η εκχώρηση και
της ΤτΕ στους Δανειστές,γεγονός πού ουδέποτε αναφέρθηκε στην Βουλή,ούτε βέ
βαια από κανένα Ελεγχόμενο ΜΜΕ.Ετσι με την τροποποίηση του Αρθρου 14(Στοι
χείο Α)του καταστατικού της ΤτΕ,διγράφη η σχετική παράγραφος πού ανέφερε
ότι <<Δεν ψηφίζουν Μέτοχοι πού δεν έχουν την Ελληνική υπηκοότητα>>.

Πλέον,μετά την προηγούμενη τροποποίηση,έχουν δικαίωμα  ψήφου στην Γ.Σ. των
Μετόχων και οι Ξένοι Μέτοχοι,ακόμη δε και να αποφασίζουν και να διορίζουν
τον Διοικητή της ΤτΕ,όπως μπορούν και να μπλοκάρουν μελλοντικές αποφάσεις
των Ελληνικών κυβερνήσεων,πχ,για να εκδώσουν νέο εθνικό νόμισμα,αν οι πολι
τικές και οικονομικές εξελίξεις το επιβάλλουν.Αρα,οι Ξένοι Μέτοχοι καθίστα
νται οι ρυθμιστές στα της Ελληνικής Οικονομίας. Ολες οι Μνημονιακές κυβερνσεις απεμπόλησαν το Εθνικό δικαίωμά μας να διοικούμε εμείς τά του οίκου μας.

Σήμερα, πλέον,οι Διεθνείς Ανώνυμοι Τοκογλύφοι και Κερδοσκόποι διαφεντεύουν
και οικονομικά την χώρα μας.

8.Ομως η ΤτΕ :

A.Εκδίδει,ετησίως,Εκθέσεις,με οδηγίες για την πορεία της Ελληνικής Οικονομας,οδηγίες και κατευθύνσεις πού στόχο έχουν την υλοποίηση των Μνημονιακών πολιτικών των Δανειστών και το ξεπούλημα της Δημόσιας (ΤΑΙΠΕΔ)και Ιδιωτικήπεριουσίας(σπίτια,καταστήματα,κλπ,μέσω των <<κορακιών>>,των Funds).

Β.Χαράσσει και ασκεί Νομισματική πολιτική,άρα ρυθμίζει και τά τοκογλυφικά
τραπεζικά επιτόκια,πού καταδυναστεύουν ένα διαρκώς εξαθλιούμενο Λαό.

Γ.Διαχειρίζεται τά αποθέματα Χρυσού της χώρας.
Στις 8/4/2022 τά αποθέματα του Ελληνικού Χρυσού ανέρχονταν στους 151,3 τνους,αποτιμημένοι στα 8,7 Δίς ευρώ

.Αν βέβαια από τά αποθέματα αφαιρεθούν οι
30,65 τόνοι,καθώς συνιστούν συμμετοχή της χώρας μας στο συναλλαγματικό μειγμα του ΔΝΤ,τότε τά πραγματικά αποθέματά μας είναι ακόμη μικρότερα.Οσον αφορά δε το ερώτημα,πού βρίσκονται αυτά τά αποθέματα του Χρυσού,σύμφωνα με τά
στοιχεία της ίδιας της ΤτΕ, μόνο το 47% των αποθεμάτων αυτών βρίσκονται στθησαυροφυλάκια τής  ΤτΕ,το 29% στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ(U.S Federal Reserve Bank),τό 20% στην Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας,ενώ το 4% στη Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας.Αφού,λοιπόν,το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει
στην ΤτΕ μόνο κατά 9%,συνάγεται ότι η <<καθαρή>>  Ελληνική ιδιοκτησία ανερχεται σε περίπου 14 τόνους.

Συγκριτικά,άλλες χώρες διαθέτουν σημαντικά αποθέματα Χρυσού,όπως:

Γερμανία 3.402 τόνους, Γαλλία 2.435 τόνους,Ιταλία 2.451 τόνους,Πορτογαλία
383 τόνους,ενώ  Ρωσία και Τουρκία αποθεματοποιούν σημαντικές ποσότητες Χρυσού.

Δ.Λειτουργεί ως Μέλος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών

Αρα εξασφαλίζει,πρωτίστως,τά συμφέροντα των Δανειστών της χώρας.


Ε.Ασκεί την εποπτεία των τραπεζών και εγγυάται την σταθερότητα του Χρηματοπι
στωτικού Συστήματος.Η ΤτΕ μεθόδευσε με τους Δανειστές τις 3(τρείς)Ανακεφαλαιοποιήσεις πού έγιναν στις 4(τέσσερεις) Συστημικές Τράπεζες,πού σήμερα μόνοκατ όνομα είναι Ελληνικές, αφού ανήκουν πλέον σε ξένα funds.Ομως,τά 250 Δίς
ευρώ μέ τά οποία ανακεφαλαιώθηκαν αυτές οι Τράπεζες και πού δόθηκαν από το
Ελληνικό κράτος(τούς φορολογούμενους),δεν αποτελούν οφειλές των Τραπεζών
αυτών προς τον  ESM,όπως συνέβη σέ ανάλογες περιπτώσεις της Ιταλίας και της
Ισπανίας,αλλά χρεώθηκε και επι βαρύνθηκε και πάλι ο Ελληνικό Δημόσιο (Ελληνεςφορολογούμενοι)δηλαδή,αυξήθηκε ακόμη περισσότερο το μη Βιώσιμο Χρέος
μας! Μέ συντονιστή την ΤτΕ,παίχτηκαν χοντρά χρηματιστηριακά παιχνίδια με
τις τιμές των τραπεζικών μετοχών.

Σήμερα,οι συμμετοχές τού Ελληνικού Δημο
σίου  στις Τράπεζες αυτές είναι είτε  μηδενικές είτε ελάχιστες.

Η δε Ελληνική Δικαιοσύνη περί <<άλλα τυρβάζει>>.Επρεπε,τουλάχιστον,ο διορισμένος από την ΕΚΤ, Διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας,να κληθεί να δώσει κατάθεση για όλο το <<μαγειρεμένο εγχείρημα>>.Τίποτα δεν συνέβη.Φυσικά και πάλι τά ελεγχόμενα ΜΜΕ,<<τσιμουδιά>>>!…

ΣΤ.Κατέχει και διαχειρίζεται τά  Συναλλαγματικά Διαθέσιμα της Ελλάδας.Η. Ασκεί την εποπτεία των Αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων,τά οποία αποδεκατίστηκαν με το περιβόητο PSI(κατ εντολήν των Δανειστών)και με υπογραφέςτων Σαμαρά—Βενιζέλου,της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

Θ.Ασκεί το αποκλειστικό προνόμιο της έκδοσης Τραπεζικών Γραμματίων,τά οποίακυκλοφορούν ως νόμιμο χρήμα σε όλη την χώρα.

Ι.Ενεργεί ως Ταμείο και Εντολοδόχος του Ελληνικού Δημοσίου.

10. ΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤτΕ

Ερώτημα:Μπορεί τό Ελληνικό Δημόσιο νά απαιτήσει καί νά διενεργή σει έλεγχο στήν ΤτΕ, (π.χ.γιά νάκάνει ξαφνικό έλεγχο τών Αποθεμάτων Χρυσού,πού βρίσκονται στήν ΤτΕ) ;

Απάντηση; ΟΧΙ !…

Ας δούμε,όμως,πιό αναλυτικά,τά κυριώτερα Αρθρα τού Καταστατικού της:

 AΡΘΡΟ   4 – ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

<<Τό Ελληνικό Δημόσιο καί οι Δημόσιες Επιχειρήσεις δέν δύνανται νά κατέχουσιν αμέσως η εμμέσως, μετοχάς τής Τραπέζης,κατά ποσόν υπερβαίνον εν συνόλω τά τριάντα πέντε εκατοστά, (35%),τού εκδιδομένου Μετοχικού Κεφαλαίου>>

Εν άλλοις λόγοις,ποτέ δέν θά μπορέσει νά αποκτήσει η Ελλάδα, τόν ου σιαστικό έλεγχο,σύμφωνα μέ τό παραπάνω Αρθρο 4,τής κατ όνομα, μόνο <<Τράπεζας τής Ελλάδας>>.

ΑΡΘΡΟ  44-  ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΟΝΟ ΤΗΣ  ΕΚΤ

<<Πλήν τής περιπτώσεως παροχής πληροφοριών είς τήν Γενικήν Συνέ λευσιν,οι Ελεγκταί καί οι Βοηθοί αυτών,υποχρεούνται νά τηρούσιν αυστηράν εχεμύθειαν είς ό,τι αφορά είς τάς  υποθέσεις τής Τραπέζης.Ο ανωτέρω Ελεγχος ασκείται επιφυλασσομένου τού Ελέγχου από τούς, κατά τό Αρθρο 27 τού Καταστατικού τού Ευρωπαϊκού Συστήματος Κε ντρικών Τραπεζών,ανεξάρτητους Ελεγκτές>>.

ΑΡΘΡΟ  48-   ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤτΕ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ.

<<Ούτε εν τώ Κεντρικώ καταστήματι ούτε εν τοίς καταστήμασιν αυτής,δικαιούται αντιπρόσωπος τού Δημοσίου,νά ερευνά τά βιβλία τής Τραπέζης.Ο Επίτροπος τού Κράτους δύναται νά ζητήση παρά τής Διοικήσεως τής Τραπέζης νά παράσχη πάν στοιχείον αναγκαίον αυτώ,πρός μόρφωσιν γνώμης.Ο Επίτροπος τού Κράτους υποχρεούται νά τηρή αυστηράν εχεμύθειαν εν σχέσει μέ τάς υποθέσεις τής Τραπέζης>>

ΑΡΘΡΟ 5   ΚΑΙ  ΑΡΘΡΟ 5Α- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤτΕ :ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ.

<<Κατά τήν άσκησιν τών αρμοδιοτήτων της,η ΤτΕ καί τά Μέλη τών οργάνων της,δέν ζητούν ούτε δέχονται  οδηγίες από τήν κυβέρνησιν η οργανισμούς>>.

<<Η ΤτΕ  λειτουργεί τόσο κατά τήν επιδίωξη τού πρωταρχικού της σκοπού όσο καί κατά τήν άσκησιν  βασικών της αρμοδιοτήτων,ώς αναπόσπαστο μέρος τού Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, σύμφωνα μέ τίς κατευθυντήριες γραμμές καί οδηγίες τής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(ΕΚΤ)>>

ΑΡΘΡΟ 47-    Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.

<<Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται  νά διορίζει Επίτροπον τού Κράτους,όστις δικαιούται νά μετέχει τών Γενικών Συνελεύσεων καί τών Συνεδριάσεων τού Γενικού Συμβουλίου,αλλά ΑΝΕΥ ΨΗΦΟΥ.Αι αποδοχαί τού Επιτρόπου θά καταβάλλονται παρά τού Δημοσίου.>>

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ.

1.Η ΤτΕ συνεστήθη σέ εκτέλεση τού από 15.12.1927 Πρωτοκόλλου τής Γενεύης,οι όροι τού οποίου εγκρίθηκαν από τό Συμβούλιο τής ΚΤΕ (Κοινωνίας τών Εθνών),μετέπειτα Ο.Η.Ε.Τό ίδιο γεγονός έγινε καί μέ πολλές άλλες χώρες.

2.Σύμφωνα μέ τά πρόσφατα στοιχεία τής ΤτΕ,τό Μετοχικό Κεφάλαιό της ανέρχεται σήμερα στό ποσό τών 111.243.361,60  ευρώ,διαιρούμενο σέ 19.864.886 μετοχές,ονομαστικής αξίας 5,60 ευρώ,εκάστη,ενώ τό πλήθος τών Μετόχων της ανέρχεται σέ,περίπου,17.000,οι δέ μετοχές τής ΤτΕ είναι ονομαστικές.

3.Σύμφωνα μέ τό Καταστατικό της η ΤτΕ  έχει ώς καθήκοντα:

1.Εκδοση Νομίσματος(ευρώ).

2.Διαχείριση Αποθεμάτων τού Ελληνικού Χρυσού.

3.Εποπτεία τού Τραπεζικού Συστήματος.

4.Εποπτεία τών Ασφαλιστικών Εταιρειών.

5.Εποπτεία όλων τών οικονομικών συναλλαγών τού Δημοσίου.

6.Συντονισμό τής Οικονομικής πολιτικής

7.Εποπτεία τής υλοποίησης όλων τών Μνημονιακών Δεσμεύσεων.

8.Συνυπογραφή καί Διεκπεραίωση τών Δανειακών Συμβάσεων,καί πολλά άλλα.

9.ΒΑΣΙΚΑ  ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

*Ποιοί είναι  οι Μέτοχοι τής ΤτΕ;Γιατί,εκτός τής συμμετοχής τού Ελληνικού Δημοσίου πού φθάνει μόνο τό 9% τού Μετοχικού Κεφαλαίου της, δέν δημοσιεύεται κανένα άλλο στοιχείο; Γιατί δέν δημοσιεύεται τό πλήρες Μετοχολόγιο,όπως είναι υποχρεωτικό βάσει τής Ελληνικής Νομο θεσίας περί ΑΕ;Γιατί  δέν φορολογούνται τά κέρδη της;Πώς δέχονται οι Φορείς,(πρόεδροι Επιμελητηρίων,Εξαγωγικών φορέων, ΜμΕ,κλπ), πού εκ τού Καταστατικού τής ΤτΕ,υποχρεούνται νά παρίστανται στίς συνεδριάσεις αυτές,αποδέχονται τήν παράνομη  λειτουργία αυτής τής  Τράπεζας,πού αποτελεί <<κράτος εν κράτει>>;

*Στό ίδιο καταστατικό τής ΤτΕ,προβλέπεται ότι η συμμετοχή τού Ελληνικού Δημοσίου ΔΕΝ μπορεί νά υπερβαίνει τό 1/3  τού συνόλου τών Μετοχών.Αρα,υπό τό παρόν καθεστώς,η Ελλάδα ποτέ δέν θά αποκτήσει τόν έλεγχο τής ΤτΕ.  Μάλιστα,όπως προαναφέραμε,βάσει τού Αρθρου 48 τού καταστατικού,ουδείς από τό Ελληνικό Δημόσιο δύναται νά ερευνά τά βιβλία τής ΤτΕ,δηλαδή,αποτελεί <<κράτος εν κράτει>>.Καμμία δέ Ελληνική κυβέρνηση δέν τόλμησε ποτέ έστω καί νά αναφέρει αυτό τό κρίσιμο θέμα πού αφορά τήν Εθνική μας Κυριαρχία.ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ.

*Φημολογείται ότι η ΤτΕ ανήκει κατά πλειοψηφία στήν Δυναστεία τών Ρότσιλντ,όπως καί  πολλές άλλες Κεντρικές Τράπεζες στόν κόσμο,πλήν Ρωσίας, Κίνας, Ισλανδίας, Ουγγαρίας, Ιαπωνίας, Βρετανίας, Κούβας, Συρίας,Ιράν,Βενεζουέλας, καί Β.Κορέας

ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ KΡΑΤΙΚΩΝ  ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΟ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ.

Μοιραστείτε το άρθρο, με αυτόν τον τρόπο μας επιβραβεύετε.

Ακολουθήστε το newsplanet09.info στο Google News και στο instagram για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία άρθρα μας.

Fair Notice -Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος:Το newsplanet09 όπως και η σελίδα μας newsplanet09 στο facebook απαγορεύει ρητώς από 9/6/20 οποιαδήποτε επισήμανση ή χαρακτηρισμό των άρθρων του από μη αναγνωρισμένες από το Ελληνικό κράτος, αλλά και τους διεθνείς νόμους προστασίας ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίας άποψης και ιδεών από διαδικτυακές οργανώσεις, οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα & τους νόμους της χώρας μας, και τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.