Ανοιχτή επιστολή 150 δικηγόρων για τον Πτωχευτικό κώδικαΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ν. 3869/10, 4745/20 και 4738/20 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κκ Υπουργοί,

Το σύνολο του νομικού κόσμου είχε αντιδράσει έντονα στη θέσπιση τόσο του ν. 4745/20 που αφορά την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/10 όσο και του ν. 4738/20 (νέος πτωχευτικός κώδικας) τόσο για τα νομικά όσο και για τα κοινωνικοοικονομικά αδιέξοδα που γεννούν και τα δυο νομοθετήματα. 
Α. Ως προς το ν. 4745/20, είναι σαφές ότι δεν επιτυγχάνεται καμία επιτάχυνση εκδίκασης εκκρεμούς υποθέσεως αλλά μετατίθεται στον οφειλέτη η ευθύνη διόρθωσης παθογενειών του δικαστικού συστήματος εξαιτίας των οποίων υφίστανται καθυστερήσεις στην εκδίκαση των υποθέσεων και στην έκδοση δικαστικών επ’ αυτών αποφάσεων και ταυτόχρονα καταργείται το δικαίωμα του πολίτη για παροχή δικαστικής προστασίας στο πλαίσιο των αρχών της ισονομίας, της ασφάλειας δικαίου και της δίκαιης δίκης.

Τα προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά την εφαρμογή του εν λόγω νομοθετήματος υπήρξαν πολλά, αποδυνάμωσαν το ρόλο του δικηγόρου ως συλλειτουργού της δικαιοσύνης και τον κατέστησαν οιονεί δικαστικό υπάλληλο μεταφέροντας του όλη την ευθύνη διόρθωσης διαχρονικών παθογενειών του δικαστικού συστήματος.

Επειδή, όμως, οι αδυναμίες του νόμου τόσο στο πεδίο εφαρμογής όσο και ερμηνευτικά καθώς και οι ελλείψεις του δικαστικού συστήματος παραμένουν και οι αντοχές ημών των δικηγόρων εξαντλήθηκαν, οφείλετε άμεσα και πριν απωλεσθούν δικονομικά και ουσιαστικά δικαιώματα πολιτών, να αναλάβετε τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες προκειμένου:

  1. Να παραταθεί η καταληκτική προθεσμία των 60 ημερών για την κατάθεση προτάσεων που λήγει την 04.06.21, καθότι την ημέρα αυτή λήγει η προθεσμία για χιλιάδες υποθέσεις (λόγω της επιβληθείσας αναστολής προθεσμιών από 15.2.21 -05.04.21 ένεκα της πανδημίας covid-19), με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος συνωστισμού και συγχρωτισμού στις κατά τόπους γραμματείες, με προφανή κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και ειδικώς για την υγεία δικηγόρων, δικαστών και γραμματέων.
  2. Να μην υπολογιστεί ο Αύγουστος στην 60ήμερη προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων.
  3. Να παραταθεί η προθεσμία υποβολής αιτήσεων επαναπροσδιορισμού εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/10, που αναβλήθηκαν ή ματαιώθηκαν μετά τη δημοσίευση του νόμου (6.11.20), έως 30.9.2021, αντί των σημερινών καταληκτικών προθεσμιών 30.06 και 15.07, δεδομένου ότι η αρχική πρόβλεψη του νόμου ήταν αυτές οι υποθέσεις να εκδικαστούν με το παλαιό καθεστώς αλλά λόγω της επιβληθείσας αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω της πανδημίας covid-19 δεν δικάστηκαν στο χρόνο τους ούτε επαναπροσδιορίστηκαν οίκοθεν από τα αρμόδια Ειρηνοδικεία σε δικασίμους έως 15.06.21. Αφορά περίπου 25.000 εκκρεμείς υποθέσεις για τις οποίες δεν είχε προβλέψει ο νομοθέτης και ζητείται εντός συντομότατης προθεσμίας να επαναπροσδιοριστούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
  4. Να προβλεφθεί ειδική νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων ηλεκτρονικού επαναπροσδιορισμού για όσες εκ των εκκρεμών υποθέσεων αυτή παρήλθε για λόγους που άπτονται τόσο του κοινωνικού κράτους όσο και του δικηγορικού λειτουργήματος.
  5. Να εκδοθεί Ερμηνευτική διάταξη για το ζήτημα της μη εφαρμογής του άρθρου 751 Κ.Πολ.Δ. περί μη μεταβολής του αιτήματος, με την οποία να αποσαφηνίζεται ότι δεν αφορά την κατάθεση προτάσεων αλλά το μετά χρονικό διάστημα, δεδομένου του δυναμικού χαρακτήρα του ενεργητικού και του παθητικού των αιτούντων και της μεταβολής τόσο της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής -βάση του αρ. 8 παρ. 2- όσο και της εμπορικής -αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας -βάση υπολογισμού του αρ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010.
  6. Να καταργηθεί η καταφανώς αντισυνταγματική ρύθμιση του άρθρου 4ΙΖ ν. 4745/20 της 6μηνης καταχρηστικής προθεσμίας άσκησης έφεσης για τις εκκρεμείς υποθέσεις που εκδικαστούν με το νέο σύστημα του ν. 4745/20. Προτείνεται η χρήση των γενικών διατάξεων 518 ΚΠΔ σε όλες τις περιπτώσεις.
  7. Να χορηγηθεί παράταση ισχύος των, ήδη χορηγηθέντων έως τη συζήτηση της υποθέσεως, προσωρινών διαταγών, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης και στις υποθέσεις του ν. 4745/20 
Β. Ο νέος πτωχευτικός κώδικας (ν. 4738/20) παρόλο που δεν προσφέρει ουσιαστική προστασία των οφειλετών και δεν προστατεύει την κύρια κατοικία τους όπως γινόταν με τον ν. 3869/2010, προβλέπει στους οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες να αιτηθούν την αγορά της κατοικίας τους από το «Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης» προκειμένου, μετά την πτώχευσής τους, να παραμείνουν στην οικία τους σαν μισθωτές. 

Πλην, όμως, ο εν λόγω φορέας μέχρι σήμερα δεν έχει συσταθεί και τούτο θα καθυστερήσει χρονικά πολύ. Το αποτέλεσμα θα είναι πολλές χιλιάδες ευάλωτων οφειλετών να στερηθούν της ευκαιρίας, παρόλο που θα πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις του νόμου, να αιτηθούν και να αξιοποιήσουν ένα από τα λίγα θετικά ευεργετήματα του πτωχευτικού κώδικα, και έτσι να απωλέσουν τόσο του δικαιώματος κυριότητας επί της κύριας κατοικίας τους όσο και του δικαιώματος στέγης επ΄ αυτής. 

Ταυτόχρονα από 01.06.21 καταργείται πλέον η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων του ν. 3869/10 και εκκινεί η εφαρμογή του ν. 4738/20 (νέος πτωχευτικός κώδικας) και για τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς δικαίωμα διάσωσης της κύριας κατοικίας τους.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 291 παρ. 4 α και β του ν. 4738/20 οι Αιτήσεις υπαγωγής στο <<Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης>> πρέπει να υποβάλλονται εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία του κατασχετηρίου εγγράφου ή της δημοσίευσης της απόφασης που κηρύσσει τον ευάλωτο οφειλέτη σε πτώχευση. Δεδομένου ότι ένας μεγάλος αριθμός κύριων κατοικιών ευάλωτων οφειλετών έχει ήδη κατασχεθεί και αυτό στο μέλλον θα ενταθεί, τονίζουμε ότι, η μη άμεση έναρξη λειτουργίας του Φορέα χωρίς την ταυτόχρονη αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας θα οδηγήσει χιλιάδες ευάλωτων οφειλετών σε απώλεια της κύριας κατοικία τους και θα υποχρεωθούν σε άμεση έξωση. Το ίδιο ισχύει και για όσους οφειλέτες θα πτωχεύσουν είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε με πρωτοβουλία των πιστωτών τους. Κανείς δεν θα μπορεί να αιτηθεί την παραμονή του στην κύρια κατοικία του με τον τρόπο που προβλέπει ο πτωχευτικός κώδικας αφού δεν θα υπάρχει ο εν λόγω Φορέας να το αιτηθεί. 

Για τους λόγους αυτούς και για να μην υπάρξει νομοθετικό κενό ενόψει της πλήρους απελευθέρωσης των πλειστηριασμών ζητούμε από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου:

  1. Να  ανασταλεί η διενέργεια πλειστηριασμών κύριας κατοικίας και να παραταθεί η ισχύς του ν. 3869/2010 μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την έναρξη λειτουργίας για τον «Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης» του αρ. 218 ν. 4738/20, δεδομένου ότι αυτός αποτελεί τον πυρήνα του Ν. 4738/2020 (ΦΕΚ Α’ 207/27-10-2020).
  2. Να τροποποιηθεί το άρθρου 291 παρ. 4 β του ν. 4738/2020 και να απαλειφθεί η φράση: «Αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές εφόσον απέχουν περισσότερο από 60 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία του κατασχετηρίου εγγράφου ή της δημοσίευσης της απόφασης που κηρύσσει τον ευάλωτο οφειλέτη σε πτώχευση….»  και να προβλεφθεί ρητά ότι θα δύναται ο ευάλωτος οφειλέτης να αιτηθεί οποιαδήποτε στιγμή μέχρι και την προηγουμένη της διενέργειας του πλειστηριασμού στον «Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης» τη μεταβίβαση της κύριας κατοικίας του σε αυτόν.
  3. Να τροποποιηθεί το άρθρο 265 παρ. 1 περ β του ν. 4738/2020, που με τη σημερινή του μορφή προκαλείται ανασφάλεια Δικαίου, καθότι δεν καθίσταται σαφές εάν θα υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης αίτησης του αρ. 12α του ν. 3869/2010 εκ των κληρονόμων φυσικών προσώπων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3869/2010. 
Σημειώνεται ότι η διάταξη του αρ. 12α του ανωτέρω νόμου πρέπει να καταστεί διαχρονικού Δικαίου, άλλως το σύνολο των χιλιάδων δικαστικών αποφάσεων που έχουν ήδη εκδοθεί και εφαρμόζονται θα καταστούν άνευ ουσιαστικής σημασίας, δεδομένου του επικείμενου θανάτου ήδη υπαχθέντων φυσικών προσώπων σε βάθος της διάρκειας 20-35 ετών ρύθμισης του αρ. 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010, με τη μνεία μάλιστα ότι στο σύνολο των υποθέσεων που έχουν ήδη επαναπροσδιοριστεί μέσω της πλατφόρμας του ν. 4745/2020, ο χρόνος έκδοσης απόφασης και εκκίνησης της όποιας δικαστικής ρύθμισης εκτείνεται σε ορίζοντα ενός έτους κατ’ ελάχιστον. Περαιτέρω, στην περίπτωση που ο θανών οφειλέτης έχει ήδη ολοκληρώσει χρονικά και ποσοτικά τη ρύθμιση του αρ. 8 παρ. 2 του ν. 3869/2010 έχει αυτοδικαίως απαλλαχθεί δυνάμει του αρ. 11 παρ. 2 του ν. 3869/2010, με συνέπεια το παθητικό της κληρονομιαίας περιουσίας να περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο το τοκοχρεωλυτικό ύψος της ρύθμισης του αρ. 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010.

Προτείνεται η τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου προκειμένου αυτό να έχει την κάτωθι μορφή: «παύει η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3869/2010 (Α΄ 130). Ως νέες αιτήσεις δε νοούνται οι αιτήσεις του αρ. 12α του ανωτέρω νόμου, οι οποίες μπορούν να ασκηθούν νομίμως χωρίς χρονικό περιορισμό. Οι εκκρεμείς κατά τον χρόνο δημοσίευσης διαδικασίες εξελίσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του.»

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ:

1 ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2 ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

3 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

4 ΛΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5 ΒΑΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

6 ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΔΣΡΟΔΟΥ

7 ΣΚΕΝΤΕΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

8 ΓΛΥΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

9 ΜΠΟΥΚΑΟΥΡΗ ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑ

10 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΠΑΡΙΣ

11 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

12 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΕΛΠΙΔΑ

13 ΤΣΙΑΦΟΥΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ

14 ΠΑΛΙΑΝΤΩΝΗ ΜΥΡΤΩ

15 ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

16 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

17 ΚΡΟΥΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

18 ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΑΡΗΣ

19 ΖΙΑΖΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΡΕΤΗ

20 ΡΙΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

21 ΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

22 ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

23 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

24 ΝΕΟΝΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ

25 ΜΗΝΟΒΓΙΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

26 ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΣΠ

27 ΤΕΝΤΖΕΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

28 ΣΓΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

29 ΛΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

30 ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ

31 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

32 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

33 ΦΑΣΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

34 ΠΑΤΕΡΕΛΗ ΝΑΤΑΣΑ

35 ΓΡΥΛΛΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ

ΔΣΡΕΘΥΜΝΟΥ

36 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

37 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΣΡΕΘΥΜΝΟΥ

38 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

39 ΜΠΕΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ

40 ΜΠΑΚΑ ΕΡΗ

41 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ

42 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑ

43 ΒΑΡΒΟΥΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

44 ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΑΛΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

45 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

46 ΝΤΟΣΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ

47 ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΥ ΑΝΝΑ

48 ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

49 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

50 ΚΙΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

51 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

52 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΡΙΑΔΝΗ

53 ΚΟΥΣΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

54 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

55 ΝΤΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΔΣΛΑΡΙΣΑΣ

56 ΡΟΚΟΠΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

57 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

58 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

59 ΣΤΕΦΑΝΕΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 

60 ΛΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ

61 ΤΣΑΓΚΑΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

62 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

63 ΜΙΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

64 ΣΙΩΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

65 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ

66 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

ΔΣΠΕΙΡΑΙΑ

67 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ

68 ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

69 ΣΟΥΦΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

70 ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

71 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

72 ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

73 ΜΠΟΤΙΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

74 ΧΟΧΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ

75 ΜΟΥΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΔΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

76 ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΔΣΠΕΙΡΑΙΑ

77 ΠΕΡΔΙΚΟΜΑΤΗ ΑΡΕΤΗ

78 ΤΣΟΥΒΑΛΤΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

79 ΜΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

80 ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

81 ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΛΕΝΗ

82 ΖΕΡΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

83 ΜΠΑΚΤΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ

84 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

85 ΠΡΙΤΣΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

86 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΦΗ

87 ΝΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

88 ΣΩΜΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΔΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

89 ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

90 ΣΑΡΜΑΖΑΝΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ

91 ΚΟΖΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

92 ΣΥΛΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΣΠΕΙΡΑΙΑ

93 ΞΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

94 ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

95 ΚΟΡΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

96 ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

97 ΛΙΑΣΚΟΥ ΒΙΒΗ

98 ΔΟΥΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

99 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ

100 ΡΕΝΤΖΟΥ ΙΛΙΑΝΑ

101 ΓΚΙΖΑΝΗ ΡΟΥΛΑ

102 ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

103 ΑΝΔΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

104 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΡΑΣΜΙΑ

105 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

106 ΖΗΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

107 ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΑ ΜΑΙΡΗ

108 ΣΤΑΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

109 ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

110 ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ

111 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

112 ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

113 ΜΗΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ

114 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

115 ΚΟΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

116 ΒΟΥΒΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

117 ΕΥΗ ΤΣΟΝΟΥ

118 ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΑΜΗ

ΔΣΘΕΣ/ΚΗ

119 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΑ

ΔΣΘΗΒΩΝ

120 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΛΙΟΥΜΗ

ΔΣΘΕΣ/ΚΗ

121 Κυριακή ΜΥΡΙΔΟΥ

ΔΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

122 Βικτωρια ΜΑΚΡΗ

123 Πελεκάνου Φωτεινή

124 Κολυδάκη Ευδοξία

ΔΣΠΕΙΡΑΙΑ

125 Χριστίνα Λαμπούση 

ΔΣ Σπάρτης

126 ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΚΗ

127 Λυδία Δράμπα

128 Ζωή Θανοπούλου 

ΔΣΠ

129 Αναστασία Κωνσταντίνου

130 Αφαλωνιάτη Θεοδώρα

ΔΣΠατρων

131 Βιργινία Ξανθοπουλου

132 Έρρικα Λόραμ

Δ. Σ. Λάρισας

133 Ευαγγελία Μαργαρίτη

134 Ροζα Μαρία Καπετανου

135 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΣΘΕΣ/ΚΗ

136 ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ (ΛΙΛΑ)

137 ΛΙΑΚΟΥ ΒΑΓΙΑ

ΔΣΠΕΙΡΑΙΑ

138 ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

139 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

140 ΜΠΟΥΝΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ

141 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

142 ΒΕΣΛΕΜΕ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΔΣΠ

143 ΓΛΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

144 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

145 ΧΕΙΜΩΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

146 ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

147 ΖΕΡΒΑΣ ΜΗΝΑΣ

148 ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

149 ΑΝΕΣΤΙΑΔΟΥ ΦΑΙΗ

150 ΜΑΤΣΙΚΑ ΒΑΙΑ

Μοιραστείτε το άρθρο, με αυτόν τον τρόπο μας επιβραβεύετε.

Ακολουθήστε το newsplanet09.info στο Google News για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία άρθρα μας.

Fair Notice -Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος:Το newsplanet09 όπως και η σελίδα μας newsplanet09 στο facebook απαγορεύει ρητώς από 9/6/20 οποιαδήποτε επισήμανση ή χαρακτηρισμό των άρθρων του από μη αναγνωρισμένες από το Ελληνικό κράτος, αλλά και τους διεθνείς νόμους προστασίας ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίας άποψης και ιδεών από διαδικτυακές οργανώσεις, οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα & τους νόμους της χώρας μας, και τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.