ΤΡΑΠΕΖΕΣ -ΕΦΟΡΙΑ-ΕΛ.ΑΣ-ΕΡΓΑΝΗ.ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

 


Από σήμερα και επίσημα τέθηκε σε πλήρη λειτουργία  από τις  τράπεζες η νέα ψηφιακή εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων "Συστηθείτε” ή eKYC με την οποία ενημέρωνονται  τα στοιχεία  των πελατών των τραπεζών και ελέγχεται  η ταυτοπροσωπία. Έτσι, δεν θα χρειάζεται στο εξής η προσκόμιση δικαιολογητικών για άνοιγμα λογαριασμού ή για δάνειο ή ρύθμιση.

 Και το σημαντικότερο είναι ότι δεν θα χρειάζεται πλέον η υποχρεωτικά τακτική ενημέρωση των τραπεζών, με τις οποίες έχουμε σχέση, για τα οικονομικά μας στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας, προσκομίζοντας εκκαθαριστικά σημειώματα, λογαριασμούς ΔΕΚΟ, βεβαιώσεις μισθοδοσίας ή εργοδότη ή αντίστοιχες βεβαιώσεις για ανεργία ή ελευθέριο επάγγελμα.

 Τώρα, όλα αυτά θα γίνονται αυτόματα αρκεί να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας και να συνδεθούμε μέσα από το ebanking με το Taxis κάνοντας χρήση των κωδικών για το Taxisnet.

Για τη διασύνδεση της τράπεζας με τις δημόσιες υπηρεσίες και την άντληση των σχετικών στοιχείων απαιτείται κάθε φορά η ρητή συγκατάθεση του πελάτη. Επίσης, ο πελάτης της τράπεζας μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακόψει τη διασύνδεση, να ελέγχει την εγκυρότητα των στοιχείων και να τα διορθώνει. Σε περίπτωση που πελάτης της τράπεζας διακόψει τη διασύνδεση ή αρνηθεί τη σύνδεση με το Taxis, τότε ανακατευθύνεται στη σελίδα εισόδου του ebanking και συνεχίζει κανονικά την είσοδό του. 

 Αν δεν δοθεί η συγκατάθεση, η ενημέρωση των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να γίνεται από τον πελάτη προς την τράπεζα, τόσο για την τακτική ενημέρωση όσο και κατά περίπτωση (πχ αίτηση δανείου, εγγυητικής επιστολής, κατάθεση μεγάλου ποσού, αίτηση ρύθμισης, κλπ).

Επίσης, ο πελάτης της τράπεζας μπορεί να επιλέξει ποιες κατηγορίες στοιχείων θα μπορεί να δίνονται αυτόματα από τις δημόσιες υπηρεσίες. Εάν υπάρχουν λάθη στα στοιχεία, τότε δίνεται η δυνατότητα online ενημέρωσης μέσω ειδικών συνδέσμων. Η επιλογή των στοιχείων διασύνδεσης, η έναρξη της σύνδεσης ή η διακοπή και η διόρθωση των στοιχείων μπορεί να γίνει με την υπηρεσία eKYC, αλλά μόνο μέσα από το περιβάλλον του ebanking της τράπεζας. Δεν μπορεί ο πελάτης να συνδεθεί απευθείας με την υπηρεσία eKYC.
Απώτερος σκοπός η μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης και των απαραίτητων κινήσεων. Εδώ, η στοχοθεσία αφορά τη μείωση του χρόνου απόκρισης (onboarding time, time-to-yes, time-to-cash, κλπ). Όλα αυτά αντιστοιχούν σε αντίστοιχους δείκτες μέτρησης αποτελεσματικότητας (ΚΡΙ).


Ποια στοιχεία ελέγχονται

Με τη συγκατάθεση του πελάτη της τράπεζας και συνδέοντας το ebanking με το Taxisnet, η τράπεζα θα μπορεί να ενημερώνεται online για τα εξής στοιχεία:

Στοιχεία ταυτότητας. Αυτό θα γίνεται μέσω επιβεβαίωσης του ΑΦΜ με τα στοιχεία του Φορολογικού Μητρώου που διαχειρίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Ταυτόχρονα, θα αντλούνται online τα εξής στοιχεία βάσει του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) από το Μητρώο Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας ,εφόσον τηρείται στο μητρώο της ΕΛ.ΑΣ, Αρχή έκδοσης και αριθμός προηγούμενου Α.Δ.Τ. Τα ονόματα αποτυπώνονται και με λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον διατίθενται από το μητρώο της ΕΛ.ΑΣ. Η διαδικασία αυτή αφορά αποκλειστικά για έγγραφα ταυτότητας που είναι σε ισχύ κατά τη στιγμή σύνδεσης του ebanking με το Τaxis. Αν ο αριθμός δελτίου ταυτότητας αντιστοιχεί σε δελτίο, το οποίο δεν είναι σε ισχύ, η διαδικασία άντλησης δεδομένων διακόπτεται.

Στοιχεία επικοινωνίας. Γίνεται σύνδεση με το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Βάσει του ΑΦΜ αντλούνται τα εξής στοιχεία: διεύθυνση διαμονής, διεύθυνση επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμός κινητού τηλεφώνου και αριθμός σταθερού τηλεφώνου, εάν είναι διαθέσιμος. Στην περίπτωση που ο πολίτης δεν έχει καταχωρήσει στο Ε.Μ.Επ. τα στοιχεία επικοινωνίας, θα προτείνεται, μέσω της υπηρεσίας eGov-KYC, η μετάβαση στο Ε.Μ.Επ. για την ενημέρωση του μητρώου.

Στοιχεία εισοδήματος. Για την άντληση στοιχείων εισοδήματος γίνεται σύνδεση με την Α.Α.Δ.Ε., η οποία παρέχει βάσει ΑΦΜ 

Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας απασχολούμενου στο Δημόσιο. Μέσω του eGov-KYC γίνεται σύνδεση με το Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα ("Απογραφή”) του υπουργείου Εσωτερικών. Τα στοιχεία που αντλούνται είναι: o ΑΦΜ του φορέα, εφόσον είναι διαθέσιμος, η επωνυμία του φορέα, η έδρα (διεύθυνση) του φορέα, η εργασιακή σχέση και η κατηγορία προσωπικού.

Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας απασχολούμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται σύνδεση με το σύστημα "Εργάνη” του υπ. Εργασίας και αντλούνται τα εξής στοιχεία: ο ΑΦΜ του εργοδότη, η κύρια δραστηριότητα (Κ.Α.Δ.) εργοδότη, η επωνυμία εργοδότη, η έδρα (διεύθυνση). Τα στοιχεία μισθωτού αντλούνται ανά εργοδότη για το καθεστώς απασχόλησης (πλήρης, μερική ή εκ περιτροπής). Αν υπάρχει παράρτημα απασχόλησης, αντλούνται επιπλέον: ο αριθμός του παραρτήματος, η έδρα του παραρτήματος, η κύρια δραστηριότητα (Κ.Α.Δ.) του παραρτήματος (αριθμός και περιγραφή).

Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας επιτηδευματία. Γίνεται σύνδεση με το μητρώο φορολογουμένων της Α.Α.Δ.Ε. και αντλούνται τα εξής στοιχεία: επωνυμία, Κ.Α.Δ. κύριας και δευτερεύουσας δραστηριότητας (αριθμός και περιγραφή), έδρα και ημερομηνίας έναρξης δραστηριότητας.


Είμαστε πλέον και επίσημα
και ουσιαστικά  παρακολουθούμενοι  από τους τραπεζίτες και τα ευαγή ιδρύματα τους ,με την δήθεν κίνηση ματ για την επιτάχυνση διαδικασιών την ψηφιοποίηση των στοιχείων της επαλήθευση τους. των  πελατών τους,  που μας έχει επιβληθεί  με νόμο και σχετικές Πράξεις Διοικητού Τράπεζας της Ελλάδος, εδώ και αρκετά χρόνια,"" με στόχο τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας και τη διαχείριση του κινδύνου ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.""

Έτσι λένε........ για να μας αρπάξουν το βιος μας την δημιουργία μας

 


Μοιραστείτε το άρθρο, με αυτόν τον τρόπο μας επιβραβεύετε.

Ακολουθήστε το newsplanet09.info στο Google News για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία άρθρα μας.

Fair Notice -Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος:Το newsplanet09 όπως και η σελίδα μας newsplanet09 στο facebook απαγορεύει ρητώς από 9/6/20 οποιαδήποτε επισήμανση ή χαρακτηρισμό των άρθρων του από μη αναγνωρισμένες από το Ελληνικό κράτος, αλλά και τους διεθνείς νόμους προστασίας ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίας άποψης και ιδεών από διαδικτυακές οργανώσεις, οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα & τους νόμους της χώρας μας, και τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.