Διορθώσεις στα μισθωτήρια μέχρι τέλος ΣεπτεμβρίουΔιορθώσεις στα μισθωτήρια πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων και να δηλώσουν τη λήξη όσων δεν είναι σε ισχύ καθώς και να επικαιροποιήσουν τα ισχύοντα. Σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρούνται όλα σε ισχύ και θα φορολογηθούν αναδρομικά και με πρόστιμα.

Ο Οδηγός της ΑΑΔΕ για τις διορθώσεις

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, η ΑΑΔΕ συνέταξε έναν οδηγό , με αναλυτικές οδηγίες, για τους υπόχρεους ιδιοκτήτες, τη διαδικασία διόρθωσης, αλλά και οδηγίες για τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

1. Ποιος είναι ο χρόνος υποβολής;
Αρχική ή τροποποιητική δήλωση

Για μισθώσεις των οποίων η διάρκεια ξεκινάει από την 12/06/2020 και μετά, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίηση της.
Για μισθώσεις των οποίων η διάρκεια ξεκινάει πριν την 12/06/2020 και είναι σε ισχύ την 12/06/2020, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020 είτε αφορά έναρξη μίσθωσης είτε αφορά τροποποίηση μίσθωσης.
Για μισθώσεις των οποίων η διάρκεια ξεκινάει πριν την 12/06/2020 και ΔΕΝ είναι σε ισχύ την 12/06/2020, δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης. (θα πρέπει όμως να υποβληθεί δήλωση λύσης).

Δήλωση λύσης
Για μισθώσεις που λύονται από 12/06/2020 και μετά, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την λύση.
Για μισθώσεις που έχουν λυθεί πριν την 12/06/2020, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που ο εκμισθωτής οφείλει να υποβάλλει «Δήλωση Covid», θα πρέπει πριν από την υποβολή της, να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της μίσθωσης, υποβάλλοντας αρχική ή τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», κατά περίπτωση.

2. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πρωτοκόλλου Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) στη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας»;
Βάσει του άρθρου 58, παρ. 3, Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143/09/11/2015), η αναγραφή του πρωτοκόλλου Π.Ε.Α. στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» είναι υποχρεωτική. Επομένως, αν για το ακίνητο που εκμισθώνετε έχετε υποχρέωση έκδοσης Π.Ε.Α., πρέπει να συμπληρώσετε, υποχρεωτικά, τα πεδία στην ενότητα «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ».

3. Πώς υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση;
Για την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, ο εκμισθωτής πρέπει να εισέλθει στο TAXISnet, να επιλέξει την εφαρμογή «Πληροφοριακά Στοιχεία Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας», να εντοπίσει στο μενού «Υποβληθείσες Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας», τη συγκεκριμένη δήλωσή του και να επιλέξει την εισαγωγή τροποποιητικής δήλωσης μίσθωσης (να πατήσει δηλαδή τον πράσινο σταυρό που βρίσκεται στη συγκεκριμένη γραμμή της δήλωσης):

Η δήλωση που θα «ανοίξει» θα έχει συμπληρωμένα όλα τα πεδία (θα είναι ίδια όπως και στην αρχική δήλωση) εκτός από:

τη διάρκεια της μίσθωσης
το μίσθωμα
την ημερομηνία σύνταξης του συμφωνητικού
Επιπλέον ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει ή/ και να τροποποιήσει-μεταβάλλει τα στοιχεία του πεδίου "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ".
Τα παραπάνω τέσσερα πεδία μπορεί ο χρήστης να τα μεταβάλει. Για τροποποίηση οποιουδήποτε άλλου στοιχείου της μίσθωσης (στοιχεία εκμισθωτών, μισθωτών, ακινήτου κ.λπ.) δεν είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, αλλά πρέπει να υποβληθεί νέα δήλωση (εξαρχής).

Επισημαίνεται ότι, η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά λόγω μεταβολής του όρου της συμφωνίας μίσθωσης που αφορά στο ποσό του μισθώματος. Τονίζεται ότι για νέες μισθώσεις, μετά την έκδοση της Α.1139/2020 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, δεν χρειάζεται να δηλώνεται η τυχόν παράταση της μίσθωσης, καθότι η μίσθωση θα θεωρείται ότι είναι σε ισχύ μέχρι τη δήλωση της λύσης αυτής.

4. Τι γίνεται στην περίπτωση ανανέωσης (παράτασης) υπάρχουσας μίσθωσης;
Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά λόγω μεταβολής του όρου της συμφωνίας μίσθωσης που αφορά στο ποσό του μισθώματος. Τονίζεται ότι για νέες μισθώσεις, μετά την έκδοση της Α.1139/2020 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, δεν χρειάζεται να δηλώνεται η τυχόν παράταση της μίσθωσης, καθότι η μίσθωση θα θεωρείται ότι είναι σε ισχύ μέχρι τη δήλωση της λύσης αυτής.
Κατά την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, δύνανται να αλλάξουν τα στοιχεία στα εξής πεδία:

τη διάρκεια της μίσθωσης
το μίσθωμα
την ημερομηνία σύνταξης του συμφωνητικού
καθώς και να συμπληρώσει ή/και να μεταβάλλει τα στοιχεία του πεδίου "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ"
Για να τροποποιηθεί οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της μίσθωσης (στοιχεία εκμισθωτών, μισθωτών, ακινήτου κ.λπ.) δεν μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση, αλλά πρέπει να υποβληθεί νέα δήλωση (εξαρχής).

Για την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης (όπου θα μεταβληθεί η διάρκεια, το μίσθωμα ή θα προστεθούν τα στοιχεία του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης), ο εκμισθωτής πρέπει να εισέλθει στο TAXISnet, να επιλέξει την εφαρμογή «Πληροφοριακά Στοιχεία Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας», να εντοπίσει στο μενού «Υποβληθείσες Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας», τη συγκεκριμένη δήλωσή του και να επιλέξει την εισαγωγή τροποποιητικής δήλωσης μίσθωσης.

Η δήλωση που θα «ανοίξει» θα έχει συμπληρωμένα όλα τα πεδία εκτός της διάρκειας, του μισθώματος και της ημερομηνίας υποβολής, τα οποία ο χρήστης μπορεί να μεταβάλει.

5. Τι γίνεται στην περίπτωση Λύσης υπάρχουσας μίσθωσης;
Θα πρέπει να υποβληθεί δήλωση Λύσης Μίσθωσης.  Διακρίνονται δύο περιπτώσεις:

Για μισθώσεις που λύνονται από 12/06/2020 και μετά, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την λύση.
Για μισθώσεις που έχουν λυθεί πριν την 12/06/2020, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020.
6. Τι γίνεται στην περίπτωση λάθους της καταχώρησης;
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα:

Γίνεται νέα υποβολή δήλωσης μίσθωσης και στις «Σημειώσεις» προσδιορίζονται τα λάθη της αρχικής καταχώρησης και ο αριθμός της αρχικής καταχώρησης. Οι «σημειώσεις» που καταχωρούνται από το χρήστη εμφανίζονται και στην «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και
Υποβάλλεται δήλωση Λύσης Μίσθωσης συμπληρώνοντας στο πεδίο «ημερομηνία λύσης» την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης που είχε συμπληρωθεί στη λάθος δήλωση.
7. Είναι υποχρεωτική η υποβολή μέσω TAXISnet; Υποβάλλεται δήλωση και για παλιά μισθωτήρια, για παράδειγμα μισθωτήρια που είχαν γίνει το 2013;
Ναι, η υποβολή δήλωσης μέσω TAXISnet είναι υποχρεωτική για όλες τις μισθώσεις ανεξάρτητα από το πότε έχουν συναφθεί. Ειδικά, για μισθώσεις που είχαν συναφθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και είναι σε ισχύ την 12η Ιουνίου 2020, η υποχρέωση υποβολής της ως άνω δήλωσης ορίσθηκε με την Α.1139/2020 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Εξαιρετικά, η δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας του εκμισθωτή όταν ο υπόχρεος για την υποβολή της είναι κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομίας, εκκαθαριστής κληρονομίας διορισμένος από το δικαστήριο, εκτελεστής διαθήκης που διορίστηκε από το δικαστήριο ή από τη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων, σύνδικος πτώχευσης σε περίπτωση πτώχευσης, προσωρινός διαχειριστής σε περίπτωση επιδικίας, μεσεγγυούχος σε περίπτωση μεσεγγύησης, επίτροπος ή κηδεμόνας ή δικαστικός συμπαραστάτης σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ακινήτου είναι ανήλικο τέκνο ή άτομο σε δικαστική συμπαράσταση (παρ.6 του άρθρου 3 της ΠΟΛ.1162/2018 Απόφασης).

8. Είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ΑΤΑΚ;
Η καταχώρηση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.) είναι προαιρετική και αφορά όσα ακίνητα έχουν λάβει τέτοιο αριθμό. Με την πληκτρολόγησή του, εμφανίζονται αυτόματα τα στοιχεία του ακινήτου, όπως έχουν δηλωθεί στις δηλώσεις Ε9. Συνιστάται η πληκτρολόγηση του ΑΤΑΚ, για τον ακριβή εντοπισμό του ακινήτου που μισθώνεται.

Προσοχή: Σε περίπτωση που επιλέξετε το πεδίο «Επιτρέπεται η εκμίσθωση ακινήτου μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας βάσει του άρθρου 111, ν. 4446/2016», τότε η καταχώρηση του Α.Τ.ΑΚ. είναι υποχρεωτική.

9. Πως δηλώνεται το συμφωνηθέν μίσθωμα;
Στα «Στοιχεία Μίσθωσης» υπάρχει πεδίο όπου καταχωρείται το συνολικό μηνιαίο μίσθωμα. Ως συνολικό μηνιαίο μίσθωμα εννοείται το συμφωνηθέν μίσθωμα, όπως αυτό έχει καθοριστεί από τους συμβαλλόμενους.
Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι εκμισθωτές αναγράφεται το συνολικό μίσθωμα που θα καταβάλλει ο μισθωτής. Δεν πρέπει να επιμερίζεται το μίσθωμα ανάλογα με το ποσοστό του κάθε εκμισθωτή.
Παράδειγμα: Υπάρχουν δύο συνιδιοκτήτες ενός διαμερίσματος με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% έκαστος. Εάν το συμφωνηθέν μίσθωμα είναι 500,00 ευρώ, το ποσό αυτό θα αναγραφεί στο αντίστοιχο πεδίο. Η λογιστική απεικόνιση είναι κοινή με το έντυπο μισθωμάτων Ε2, οπού εκεί θα εμφανιστεί η αναλογία επί του μισθώματος, ενός εκάστου των εκμισθωτών (250,00 ευρώ έκαστος) και όχι στη δήλωση μίσθωσης.
Στα «στοιχεία ακινήτου» υπάρχει πεδίο με την ένδειξη μηνιαίο μίσθωμα. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός ακινήτων, τα οποία εκμισθώνονται, καλό είναι να αναγράψουμε το μίσθωμα που αναλογεί σε κάθε ένα. Το σύνολο των επιμέρους μισθωμάτων, πρέπει να συμφωνεί με το συνολικό μηνιαίο μίσθωμα.

10. Σε υποβολή «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» προκειμένου να δηλωθεί μίσθωση πριν την 01/01/2014 που είναι σε ισχύ κατά την 12η Ιουνίου 2020, ποιο μηνιαίο μίσθωμα θα πρέπει να αποτυπώσω στη δήλωση;
Σε υποβολή δήλωσης προκειμένου να δηλωθεί μίσθωση σε ισχύ την 12η Ιουνίου 2020, θα δηλώνονται τα στοιχεία της συμφωνίας μίσθωσης όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την 12η Ιουνίου 2020.

Fair Notice -Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος:Το newsplanet09 όπως και η σελίδα μας newsplanet09 στο facebook απαγορεύει ρητώς από 9/6/20 οποιαδήποτε επισήμανση ή χαρακτηρισμό των άρθρων του από μη αναγνωρισμένες από το Ελληνικό κράτος, αλλά και τους διεθνείς νόμους προστασίας ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίας άποψης και ιδεών από διαδικτυακές οργανώσεις, οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα & τους νόμους της χώρας μας, και τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.