9 AN OXI COVID-19 ΑΙΓΑΙΟΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ


 
 Φώς Ελληνικόν εις όλους τους Έλληνας καί όλας τας Ελληνίδας.
 Μετά τήν βροχήν ο Ήλιος εις τούς 8 έως 15°C παρά τάς Ουψάλας.
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ θ΄[ AN OXI COVID-19 ΤΟΤΕ ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ; Νουβέλλα]
 Κεφ. η΄. Ο Έλλην Στρατηγός: Υπάρχει ότι υπήρχεν καί πρίν τήν 15ην Ιανουαρίου 2020. Ουδείς Covid-19 υπήρχεν τόσον πρίν, όσον καί μετά. Τί υπάρχει λοιπόν AN OXI COVID-19; Ο ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ η΄[ AN OXI COVID-19 ΤΟΤΕ ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ; Νουβέλλα]
 ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΛΗΝ ΙΜΒΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΔΟΥ -
Ευρίσκομαι πλησίον τών κατοίκων τής Λέσβου. Η νήσος καίγεται, συνθλίβεται.
 Η νήσος απέναντι από τήν Τρωάδα, τό Ίλιον, τήν Πέργαμον τού υιού τού Έκτωρος. Πέργαμον ως Τροίαν. Τήν νήσον όπου (Ωγυγία, Αθανασίου Σταγειρίτου, εκ τού ΙΕΡΑ ΕΛΕΥΣΙΣ, Αναστασίου Δ. Στάμου), «Ο Τελαμώνιος Αίας, αφ΄ου εκήδευσεν εντίμως (τό πτώμα τού Παλαμήδους) εκόμισεν αυτό εις τήν Λέσβον καί τό έθαψεν εις τό όρος τής Μεθήμνης, Λαπέτυμνον καλούμενον, ένθα ετίμησαν αυτόν ως Ήρωα οι εγχώριοι, κτίσαντες καί ιερόν αυτού». -Παλαμήδης; απόρησεν ο μικρός Ιδομενεύς.
 -Ναί ο Παλαμήδης ο Ναυπλίου καί Κλυμένης. Συνέχισεν ο Άριστος.
Ο μέγιστος ποιητής καί αστρονόμος. Ο επινοών τά Ζ, Θ, Φ καί Χ καί τούς αριθμούς, α, β, γ, κλπ. «Τό όνομα τού Παλαμήδους, εκ τού πάλλω (εξ ού καί πάλη, Παλλάς, καί παλληκάρι) καί τού μήδους (=σκέψις), σημαίνει τήν πάλλουσα σκέψιν, τό παλληκάρι μέ τό δυνατό μυαλό».
 Ας ολοκληρώσω όμως τί έγραφεν ο Περικλής Γιαννόπουλος: «Η ξενομανία είναι χωρατιά. Είναι προστυχιά. Είναι κουταμάρα. Είναι αφιλοτιμία. Είναι αφιλοπατρία. Καί είναι ξιπασιά. Καί είνα αμάθεια». Ενώ κατά τήν απορίαν τινός ο Π. Γιαννόπουλος εχρημάτισεν μασόνος (!).
 Πληροφορώ τούς Πάντας, ότι ο αρχιδράκος τής κάποιας «Αθηναϊκής στοάς» σημαδεύει τούς ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑΣ καί όπως όλοι οι προκάτοχοί του τοποθετεί καί κατατάσσει αυτούς ως «μέλη τής στοάς».
Πάντοτε μετά θάνατον.
 Είτε λέγεσαι Ι. Καπποδίστριας, Θ. Κολοκοτρώνης, Δ. Σολωμός, Ν. Καζαντζάκης, Ι. Μεταξάς, είτε λέγεσαι Π. Γιαννόπουλος, Κ. Λοχίας, κλπ.
 Είσαι αναλόγως Μέγας ή μικρός!
Πάντοτε μετά θάνατον! Καί κατά μυστήριον τρόπον εξαφανίζουν τό ιστορικόν.
Ο Ι. Καπποδίστριας φερ΄ ειπείν έγραψεν εγκύκλιον πρός τούς κρατικούς υπαλλήλους: EΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Ἀριθ. 2953. Μυστική Ἐγκύκλιος.
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Πρός τό Πανελλήνιον: «Πρός τούς κατά τό Αιγαίον Πέλαγος καί τήν Πελοπόννησον Εκτάκτους Επιτρόπους καί τούς Αρχηγούς τών κατά ξηράν καί θάλασσαν Δυνάμεων. Γνωρίζει η Κυβέρνησις, ότι Πολίται τινές επιμένουν πιστεύοντες καί τούς άλλους πείθοντες, ότι αι μυστικαί Εταιρείαι χορηγούσι μέσα σωτήρια εις τήν Πατρίδα, ή τουλάχιστον Αιγίδα υπό τήν οποίαν συνδεόμενοι μεταξύ των οἱ άνθρωποι διά μυστικών δεσμών δύνανται νά απολαύσωσιν εντός τής Πατρίδος τών καί διά τής ξένης επιρροής αξιώματα, τιμάς, καί τό πλέον τύχην, ό έστι χρήματα... Αν η Ελλάς ἐγκατελείφθη από τό 1821 έως τόν Ιούλιον μήνα τού τελευταίου έτους, τούτο προήλθε διότι οι εχθροί της τήν παρέσταιναν αδιακόπως πρός τούς Βασιλείς, ως λαόν επαναστατωθέντα καί αγωνιζόμενον υπό τήν διεύθυνσιν καί ὑπό τούς σκοπούς Μυστικών Εταιρειών, όθεν επήγασαν αι καταστροφαί τής Ισπανίας καί Ιταλίας... Από τοιαύτην αρχήν ορμώμενοι ευκόλως θέλετε αποδείξει τό ασυμβίβαστον τών δυό όρκων, ήγουν τού υπηρετείν τό Κράτος, καί υπηρετείν μυστικήν Εταιρείαν, τής οποίας ο σκοπός είναι ως επί τό πλείστον αγνωστος εις τούς Εταίρους. Αν λοιπόν οι υπάλληλοί σας ή οι υπό τήν οδηγίαν σας αξιωματικοί ανήκουσιν εις τίνα Εταιρείαν, ανάγκη νά παραιτηθώσι, καί περί τούτου οφείλεις νά μάς βεβαιώσεις...
 Εν Πόρω τή 8η Ιουνίου 1828.
Ο Κυβερνήτης Ι.Α. Καποδίστριας».
 Επιστολή-καταπέλτης τού Ιωάννη Καποδίστρια εναντίον τών μασονικών στοών https://www.facebook.com/apollonios.pergaios/posts/1430121633856145
 Καί συνεχίζει ο φίλος αξιωματικός: «Ο Καποδίστριας, αναφέρει πώς: Οι Μασόνοι ΗΤΑΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ, ακόμα κι εκείνον πού ακολούθησε τίς πρώτες Ελληνικές επιτυχίες στήν Επανάστασι τού 1821! ΣΥΝΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ μέ τούς Ευρωπαίους (μάς θυμίζει κάτι;)! Ταυτόχρονα, μέ αντρίκειο τρόπο καί λεβεντιά, ζητάει:
ΤΗ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΟΣΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΟΝΟΙ καί αρχικά, τίς συστάσεις σέ αυτούς: Ο ΟΡΚΟΣ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ (Ας τά ακούν αυτά ορισμένοι, πού παριστάνουν καί τούς... πατριώτες!)
 Δέν υπάρχει πλέον ανάγκη μυστικότητος, από τή στιγμή πού υφίσταται επίσημον Ελληνικόν Κράτος. Στήν περίπτωσι πού δέν αποδεχθούν τά παραπάνω,
ΖΗΤΑΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ!!!»

 ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ. Αιγαία Γή δεκάδων χιλιάδων ετών.
 Αιγαίον καί πέριξ περιοχαί. Μικρά Ασία μέ Κιλικία (τού Κίλικος υιού Αγήνωρος Αργείου καί αδελφού, Κάδμου, Φοίνικος καί Ευρώπης). Μέ Φρυγία, Λυκία, Αυτοκρατορία Πόντου κλπ. ΙΩΝΙΑ (εξ ού καί τών βαρβαροφόνων τό «γιουνανιστάν»).
 Η ΙΕΡΩΤΑΤΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ τών προγόνων ημών είναι ως: «Αιγαίον τε και ίδιον φώς». Το Αιγαίον και τα μάτια σας! ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΞ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΛΛΑΣ.
Όταν και όποτε βάρβαροι, κουρσάροι, αγαρηνοί (Ουγκαρίτ, η πόλις Φοίνικος Ευαγορίτις) επιβουλεύοντο ή λεηλατούσαν νήσους και παράλια, Μικράν Ασίαν και Κύπρον η καρδιά τών Ελλήνων όπου γής έκαιγεν από οργήν. Έως τήν Θρινακίαν/Τρινακρίαν προς δυσμάς και ἀπό τών Θηβών τής Άνω Αιγύπτου έως του Αίμου την Θράκην επάλεαν ακρίται και Ηρακλειδείς.
Πώς άλλως θα εφρουρείτο τών Πελασγών Ελλήνων η Αιγαία Γή; Επί πέντε, δέκα και πενήντα χιλιετίας, από αρχής Φιλοσοφίας όπως καταγράφει ο Διογένης Λαέρτιος. «48.863 έτη από γεννήσεως τής Φιλοσοφίας εν Ελλάδι». Διογένης Λαέρτιος – Γιώργος Α. Χαραλαμπίδης. 48.863 ἒτη ἀπὸ τοῦ θανάτου τοῦ Ἀριστοτέλους, 322 πεχ.
 Ίδε καί άκουσον: https://youtu.be/DwygHbMSgiM. ΑΙΓΑΙΟΝ λοιπόν πλήν τών παραλιών τής Μικράς Ασίας.
Τής ενδοχώρας 13 δισεκατομμυρίων ψυχών Ελλήνων, αι οποίαι βογγούν κάτω από τά βρώμικα ίχνη τουρκμένων καί οθωμανών.
 -Ας γνωρίσης ύστατε τών Μήδων ότι: Τήν χώραν πού καταδυναστεύεις ὠς κατακτητής ἀπὸ άλλην ήπειρον θά έλθη η Ημέρα πού θά εγκαταλείψης καί θά φύγης πρός τά βάθη τής Ασίας. Καί υπογράμμισεν ο Στρατηγός Αιγαίων:
 -Καί όμως η Σκέψις προυπήρχεν τής Ιστορίας, τών ιών καί Ιδιοτελείας.
 Σημ. Ιδιοτελής, ο Ιδιώτης επί Σωκράτους. Ο ιδιοτεύων, the idiot! (An idiot, in modern use, is a stupid or foolish person).
Ένας ηλίθιος, εις σύγχρονον χρήσιν, είναι ένα βλακώδες ή ανόητον άτομον. Ιδιώτης ο χαζός!
 ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΙΠΟΝ; ΑΙΓΑΙΟΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ.
 Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος Ουψάλα

https://deltio11.blogspot.com
Fair Notice -Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος:Το newsplanet09 όπως και η σελίδα μας newsplanet09 στο facebook απαγορεύει ρητώς από 9/6/20 οποιαδήποτε επισήμανση ή χαρακτηρισμό των άρθρων του από μη αναγνωρισμένες από το Ελληνικό κράτος, αλλά και τους διεθνείς νόμους προστασίας ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίας άποψης και ιδεών από διαδικτυακές οργανώσεις, οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα & τους νόμους της χώρας μας, και τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.